BIỂU MẪU: "BẢNG ĐÁNH GIÁ SAU THỜI GIAN THỬ VIỆC"

Chia sẻ: jolie

Bảng đánh giá sau thời gian thử việc (ASSESSMENT FORM AFTER THE TRIAL PERIOD) (Áp dụng cho nhân viên văn phòng, khối gián tiếp và cấp quản lý_ Apply for office and indirect staffs and other managers)

Nội dung Text: BIỂU MẪU: "BẢNG ĐÁNH GIÁ SAU THỜI GIAN THỬ VIỆC"

(Form No.) BM.08.13
15/05/2004
BM.08.01 BẢNG ĐÁNH GIÁ SAU THỜI GIAN THỬ VIỆC
(ASSESSMENT FORM AFTER THE TRIAL PERIOD)
(Áp dụng cho Nhân viên văn phòng, khối gián tiếp và cấp quản lý
– Apply for office and indirect staffs and other managers)
15/05/2004 Công ty ............................................
Phòng Nhân Sự (HR Dept)
Họ tên (Full-name):………………………………………………………… Chưc vụ (Job title): ……………………..
Bộ phận (Dept.): ……………………………………………………………. ̀ ̣ ̣
Ngay nhân viêc (Available date):
……………………….
Người Quan lý trưc tiêp (Direct Manager):……………………………………. Chưc vụ (Job title):
̉ ́
……………………..


A. CÔNG VIÊC HIÊN TAI ĐANG THƯC HIÊN (Xêp theo thư tự ưu tiên) :
̣ ̣ ̣ ̣ ́
(Current working assignments – Order of priority)
STT (NO.) ̣ ́
CÔNG VIÊC CHINH (Main Assignments) CÔNG VIÊC PHỤ (Secondary Assignments)
̣
1
2
3
4
5
B. CÂP QUAN LÝ TRƯC TIÊP ĐANH GIÁ ( Điêm số tôi đa là 10 điêm )
́ ̉ ́ ́ ̉ ́ ̉
(Assessment of the direct manager – Maximum point is 10):
STT SO VƠI YÊU CẦU CÔNG VIÊC ̣ ĐIÊM SỐ
̉
PHÂN ĐANH GIÁ (Assessment)
̀ ́
(NO.) (Compare with work requirement) (Points)
Tinh phưc tap
́ ̣
1 .......................................................................................................
(Complex) .......................................................................................................
Khôi lương công viêc (số giờ lam
́ ̣ ̀
2 ̣ ̀
viêc trong ngay) (Workload – .......................................................................................................
Amount of working hour in a day) .......................................................................................................

́ ́ ̣ ̣
Tinh sang tao, linh đông
3 .......................................................................................................
(Creative, lively) .......................................................................................................
Tinh phôi hơp, tổ chưc
́ ́
4 .......................................................................................................
(Co-ordinate, organized) .......................................................................................................
̀ ́ ̣
Tinh thân trach nhiêm
5 .......................................................................................................
(Sense of Responsibility) .......................................................................................................
Tinh kỷ luât
́ ̣
6 .......................................................................................................
(Disciplinary) .......................................................................................................
Kêt quả đat đươc
́ ̣
7 .......................................................................................................
(Achieved results) .......................................................................................................
̣ ̉
Kinh nghiêm giai quyêt ́
8 .......................................................................................................
(Experiences of solution) .......................................................................................................
Kỹ năng chuyên môn
9 .......................................................................................................
(Professional skills) .......................................................................................................
Khả năng quan lý điêu hanh
̉ ̀ ̀
10 .......................................................................................................
(Ability to manage, control) .......................................................................................................
TÔNG ĐIÊM TÔI ĐA (Nếu đánh giá toàn bộ các chỉ tiêu) : 100
̉ ̉ ́
́ ̣
XÊP LOAI (Rank) : ........................
(Total of maximum point – Assessment of all criteria:100)

GHI CHÚ : Chỉ tiêu nào không có trong yêu cầu công việc thì không cần đánh giá (Kết quả chỉ tính trên các chỉ tiêu yêu cầu)

(Notes: The criterion that is not required will not be assessed – The result is only depend on required criteria)

́ ̣
XÊP LOAI : XUÂT SĂC : 81%≤ X ≤ 100%
́ ́ T.BINH : 51%≤ X ≤ 60%
̀
(Rank) (Excellent) (Average)
̉
GIOI : 71%≤ X ≤ 80% YÊÚ : X ≤ 50%
(Good) (Bad)
KHÁ : 61%≤ X ≤ 70%
(Fair)
C. PHÂN NHÂN XET, ĐANH GIÁ VÀ ĐỀ XUÂT CUA CÂP QUAN LÝ (Comments, Assessments and
̀ ̣ ́ ́ ́ ̉ ́ ̉
Proposals of Manager) :
1. Đanh giá chung (Overall Assessments):
́

MĂT TICH CƯC
̣ ́ MĂT HAN CHẾ
̣ ̣ ̉
TRIÊN VONG̣
(Strengths) (Weakness) (Prospects)

..................................................................... ..................................................................... ...........................................................
..................................................................... ..................................................................... ...........................................................
..................................................................... ..................................................................... ...........................................................
..................................................................... ...........................................................
..................................................................... ...........................................................
..................................................................... ...........................................................


2. Đề xuât (Proposals):
́

....................................................................................................................................................... CHỮ KÝ
NGAY ̀ ....................................................................................................................................................... (Signature)
(Date) .......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

D. Ý KIÊN NHÂN VIÊN ĐƯƠC ĐANH GIÁ (Opinions of Trial Staff):
́ ́

....................................................................................................................................................... CHỮ KÝ
NGAY ̀ ....................................................................................................................................................... (Signature)
(Date) .......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

E. Ý KIÊN PHONG NHÂN SƯ (Comments of HR Department):
́ ̀
NGAY ̀ ....................................................................................................................................................... CHỮ KÝ
(Date) ....................................................................................................................................................... (Signature)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................


F. XÉT DUYỆT BAN GIÁM ĐỐC (Approval of Board of General Manager):

NGAY ̀ ....................................................................................................................................................... CHỮ KÝ
(Date) ....................................................................................................................................................... (Signature)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản