Biểu mẫu "Bảng kê chứng từ thanh toán"

Chia sẻ: angola

Biểu mẫu về bảng kê chứng từ thanh toán

Nội dung Text: Biểu mẫu "Bảng kê chứng từ thanh toán"

 

  1. Bộ (Sở) :........ Đơn vị :........ BẢNG KÊ CHỨNG TỪ THANH TOÁN Nguồn kinh phí :............................... Chương :............Loại :........... Khoản :....................... Từ ngày :.......…..Đến ngày :...................................... STT Chứng từ Mục Tiểu mục Nội dung chi Số tiền Số Ngày Lập, ngày … tháng … năm … Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn  vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên,  đóng dấu)
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản