BIỂU MẪU "BẢNG KÊ HỒ SƠ- Cấp lại sổ BHXH do mất "

Chia sẻ: tuongvan

Mẫu bảng kê hồ sơ Cấp lại sổ BHXH do mất

Nội dung Text: BIỂU MẪU "BẢNG KÊ HỒ SƠ- Cấp lại sổ BHXH do mất "

Số HS: 307/……………………../SO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcBẢNG KÊ HỒ SƠ
Loại hồ sơ: Cấp lại sổ BHXH do mất
1. Tên đơn vị(cá nhân) :…………………………………………………………. …………… M đơn vị:
………………
2. Điện thoại:……………………………………………..Fax:
………………………………………….............................

STT
Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng

(1) (2) (3)
I Nguyên nhân do người lao động
1 Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH (mẫu 06/SBH, 01 bản)
2 Bản tự kê khai quá trình tham gia BHXH (mẫu 06b/SBH, 01 bản, ghi toàn bộ quá
trình tham gia BHXH đã được các cơ quan BHXH xác nhận, cho đến hiện tại).
3 Tờ khai cấp sổ BHXH (nếu có, 01 bản).
II Nguyên do đơn vị
1 Công văn đề nghị cấp lại sổ (theo mẫu, 01 bản).
2 Biên bản nêu rõ nguyên nhân, số lượng sổ và các trang sổ bị mất (01 bản)
3 Tờ khai cấp sổ BHXH (nếu có, 01 bản).
4 Bản tự kê khai quá trình tham gia BHXH (mẫu 06b/SBH, 01 bản, ghi toàn bộ quá
trình tham gia BHXH cho đến hiện tại).

Lưu ý:
- Thời hạn cấp lại sổ mất là 45 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ.
- Mẫu 06/SBH và mẫu 06b/SBH (Cá nhân, đơn vị vào trang web: bhxhhcm.org.vn để lấy)


Ngày trả kết quả:…………./………../200…
…………..
TP.Hồ Chí Minh, ngày… .tháng……..năm 200…
Người nộp hồ sơ
(ký, ghi r họ tn)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản