BIỂU MẪU "BẢNG KÊ HỒ SƠ Điều chỉnh nhân thân người tham gia BHYT "

Chia sẻ: tuongvan

Mẫu bảng kê hồ sơ Điều chỉnh nhân thân người tham gia BHYT (Chỉ điều chỉnh thẻ BHYT, không điều chỉnh sổ BHXH)

Nội dung Text: BIỂU MẪU "BẢNG KÊ HỒ SƠ Điều chỉnh nhân thân người tham gia BHYT "

Số HS: 406/……………………../THE- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢNG KÊ HỒ SƠ
Loại hồ sơ: Điều chỉnh nhân thân người tham gia BHYT
(Chỉ điều chỉnh thẻ BHYT, không điều chỉnh sổ BHXH)

1. Tên cơ quan, đơn vị:……………..……………………………………………….Mã đơn vị:
…………………
2. Điện thoại:……………………………………………..Fax:
…………………………………………...............

STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng


(1) (2) (3)
1. Bản sao giấy CMND (có sao y, 01 bản)
2. Bản phô tô trang 03 sổ BHXH đúng (01 bản)
3. Danh sách đề nghị điều chỉnh hồ sơ cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Mẫu 03b-TBH, 03 bản)

4. Thẻ BHYT còn giá trị sử dụng


Ngày kết quả:…………./………../200… …………..

TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200….
Người nộp hồ sơ
Cán bộ TNHS (ký, ghi r họ tn)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản