BIỂU MẪU "BẢNG KÊ HỒ SƠ Gia hạn thẻ BHYT Bắt buộc "

Chia sẻ: tuongvan

Mẫu bảng kê hồ sơ Gia hạn thẻ BHYT Bắt buộc (Dùng cho đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc)

Nội dung Text: BIỂU MẪU "BẢNG KÊ HỒ SƠ Gia hạn thẻ BHYT Bắt buộc "

 

  1. Số HS: 402/……………………../THE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢNG KÊ HỒ SƠ Loại hồ sơ: Gia hạn thẻ BHYT Bắt buộc (Dùng cho đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc) 1. Tên đơn vị :…………………………………………………………. ………. ………. M đơn vị: …………………… 2. Điện thoại:……………………………………………..Fax: …………………………………………............................. STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) 1. Danh sách đề nghị điều chỉnh hồ sơ cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Mẫu 03b-TBH, 03 bản) 2 Phiếu nộp tiền (01 bản ) 3 File dữ liệu: Gửi qua IMS , Chuyển bằng đĩa , Chuyển bằng USB Ghi chú: Nếu có điều chỉnh thông tin trên thẻ, đề nghị ghi đẩy đủ thông tin trên biểu và kèm theo dữ liệu Ngày trả kết quả:…………./………../200… ………….. TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200…. Cán bộ TNHS Người nộp hồ sơ (ký, ghi r họ tn)
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản