Biểu mẫu "Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra"

Chia sẻ: catbui

Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra (Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT) (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Nội dung Text: Biểu mẫu "Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra"

Mẫu số: 01- 1/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 60/2007/TT-BTC ngày
14/6/2007 của Bộ Tài chính)


BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA
(Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT)
Kỳ tính thuế: Tháng....... năm ..........

Người nộp thuế:........................................................................................
Mã số thuế: ...............................................................................................

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
Hoá đơn, chứng từ
bán Tên Mã Doanh
ngườ số Mặt số Thu Thuế Ghi
Ký Số Ngày, i mua thuế hàng bán ế GTGT chú
STT hiệu hoá tháng, ngườ chưa suất
hoá đơn năm i mua có
đơn phát thuế
hành
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1. Hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT:

Tổng
2. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%:

Tổng
3. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%:

Tổng
4. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%:

Tổng

Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra: ............................
Tổng thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra: ............................

..........................., ngày......... tháng........... năm..........
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản