Biểu mẫu " Bảng kê khai lý lịch khoa học"

Chia sẻ: duysuong1204

Biểu mẫu " Bảng kê khai lý lịch khoa học"

Nội dung Text: Biểu mẫu " Bảng kê khai lý lịch khoa học"

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢNG KÊ KHAI LÍ LỊCH KHOA HỌC
Mã hồ sơ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ghi chú : đánh chéo trước các thông tin để bảo mật. Ví dụ : tài khoản ngân hàng, …
1. Họ và tên :.......................................................Nam, nữ: .....................
2. Ngày tháng năm sinh : ........./......../...............Nơi sinh :.......................
3. Dân tộc :................. Tôn giáo :...............Quốc tịch :....................
Hình 3x4
4. Số BHXH : ............................................................................................
5. Tài khoản ngân hàng : .......................................................................
6. Mã số thuế thu nhập cá nhân : ............................................................................................
7. Số CMND :........................ Nơi cấp : ..........................Ngày cấp : .........................
8. Số hộ chiếu : ....................................................................................................................
9. Quê quán : .........................................................................................................................
10. Hộ khẩu thường trú : .......................................................................................................
11. Chỗ ở hiện nay : ..............................................................................................................
.....................................................................................................................................................
12. Địa chỉ liên hệ : ....................................................................................................................
13. Điện thoại NR:........................... Fax :................................. Di động : .........................
14. Email :................................................................... Website : ..............................................
15. Tên cơ quan : ........................................................................................................................
16. Địa chỉ cơ quan công tác :.....................................................................................................
..................................................................................................... ĐT :......................................
17. Công việc được giao : .........................................................................................................
Bộ môn : ...............................................................................................................................
Khoa, Phòng, Trung tâm :....................................................................................................
18. Học vị hiện tại (CN, ThS, TS, TSKH):...............................................................................
19. Chức danh nhà nước : PGS GS
Năm phong : ...................................................Nơi phong : .................................................
20. Ngày về cơ quan :................................................................................................................
21. Thuộc loại cán bộ (biên chế, hợp đồng, …) :....................................................................
22. Ngày vào ngành giáo dục :...................................................................................................
Thông tin về chuyên môn :
23. Chuyên môn hẹp đang hoạt động :.....................................................................................
24. Loại hình hoạt động KHCN hiện nay :...............................................................................
Nghiên cứu cơ bản :................ ...........Tư vấn :........................................
Nghiên cứu ứng dụng :............ ...........Kinh doanh :..................................
Giảng dạy Đại học :............... ...........Giảng dạy Cao học :....................

1/4
Quản lý :................................... ...........Sản xuất, Dịch vụ KHCN :.........
25. Quá trình đào tạo :
Từ …….. đến Ngành đào tạo
Nơi đào tạo (tên trường, nước)
……… (đại học và sau đại học)


26. Quá trình công tác :
Lĩnh vực chuyên Nơi công tác (tên tổ
Từ …….. đến …… Chức vụ Công tác
môn chức, nước)


27. Trình độ ngoại ngữ hiện tại :
.....................................................................................................................................................
Tên tiếng nước
Trình độ (tốt, rất tốt)
ngoài
Đọc Viết Nói Nghe hiểu

Quá trình và thành tích nghiên cứu khoa học :

28. Các bài báo cáo khoa học đã đăng tải và giáo trình, sách đã xuất bản :
Đồng Tên tạp Cơ quan Từ trang
Tên bài Tập, Tháng năm Bài báo
STT tác chí, kỷ xuất … đến
báo số xuất bản đính kèm
giả yếu bản trang …

Giáo trình, sách đã xuất bản :

Năm Nhà Viết một File đính kèm
Loại Đồng Số
STT Tên sách xuất xuất mình hoặc (scan bìa, mục
sách tác giả trang
bản bản chủ biên lục, …)Chủ nhiệm hoặc tham gia chương trình, đề tài NCKH đã nghiệm thu :
Kết quả, hiệu
Tên chương Mã số Ngày
Chủ Tham Thời gian quả áp dụng,
STT trình (CT), và cấp nghiệm
nhiệm gia thực hiện triển khai
đề tài (ĐT) quản lý thu
trong thực tếBằng phát minh, sáng chế :
STT Tên bằng Tên cơ quan cấp Ngày tháng cấp Số tác giả
2/4
29. Thông tin khác :
Đã và đang là thành viên của Hiệp hội chuyên môn nào?

30. Thông tin về luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ của bản thân (tên đề tài, nơi học, năm
bảo vệ, người hướng dẫn, …)

31. Hướng dẫn tiến sĩ, thạc sĩ :

Thời
gian
Họ tên Cơ sở
Tên đề tài Trách hướng Năm
NCS, Đối tượng đào
STT luận văn, nhiệm dẫn từ bảo vệ
HVCH, tạo
luận án … đến
Sinh viên …
NCS HVCH Chính Phụ

Những kết quả hướng dẫn SVNCKH nổi bật : Họ tên SV, tên đề tài (khoá luận), năm,
kết quả đạt giải của SV.
32. Hợp tác quốc tế : đã từng công tác trong các cơ quan, chương trình hợp tác quốc tế
nào?
Thời gian (từ năm Tên cơ quan, tổ Nội dung hoạt
Chức vụ
… đến năm …) chức, chương trình động, hiệu quả

33. Các học bổng và khen thưởng :
.....................................................................................................................................................
34. Kỹ năng vi tính : ................................................................................................................
35. Các hoạt động chuyên môn :
Ngày tháng Nội dung hoạt động


Hoạt động chuyên môn có thể ghi : tham gia Hội đồng nghiệm thu đề tài, Hội đồng
đánh giá luận văn, luận án.
Loại Hội đồng
Chức vụ Tên đề tài, tên luận Cơ sở chủ
(nghiệm thu đề Năm Thông tin
STT trong Hội văn, luận án, tên chủ trì, cơ sở
tài, đánh giá luận bảo vệ khác
đồng nhiệm, học viên đào tạo
văn, luận án)


36. Các hướng khoa học hoặc đề tài khoa học đã nghiên cứu :
.....................................................................................................................................................

37. Mô tả khả năng của cán bộ khoa học : có thể tham gia những chuyên ngành nào trong
nghiên cứu khoa học, những Hội đồng xét đề tài …
.....................................................................................................................................................


3/4
38. Những thông tin khác (nguyện vọng, khả năng và quỹ thời gian tham gia các hoạt động
KHCN, lĩnh vực chuyên môn có thể nhận phản biện, tư vấn, tham gia Hội đồng …) :
.....................................................................................................................................................
Tp.HCM, ngày . . . tháng . . . năm 2005
Người khai kí tên
4/4
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản