Biểu mẫu:"Bảng kê thu mua hàng không có hóa đơn"

Chia sẻ: giangltg

Biểu mẫu:"Bảng kê thu mua hàng không có hóa đơn"

Nội dung Text: Biểu mẫu:"Bảng kê thu mua hàng không có hóa đơn"

BẢNG KÊ THU MUA HÀNG KHÔNG CÓ HOÁ ĐƠN
Tháng..............Năm..............
Tên cơ sở kinh doanh :.......................................................
Địa chỉ :..............................................................................
Mã số :
Địa chỉ nơi tổ chức thu mua :...............................................
Người tổ chức thu mua :...................................................................

STT Ngày tháng  Người bán Tên hàng Số  Đơn  Tổng giá  Thuế GTGT  Ghi chú
năm mua  lượng giá trị thanh  được khấu 
Tên người  Địa chỉ
hàng toán trừ
bán
Tổng cộng

Tổng giá trị hàng hoá mua vào :
Số tiền thuế GTGT tính  khấu trừ :
Ngày........Tháng...........Năm...........

Người lập Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản