Biểu mẫu:"Bảng kê thu mua hàng không có hóa đơn"

Chia sẻ: giangltg

Biểu mẫu:"Bảng kê thu mua hàng không có hóa đơn"

Nội dung Text: Biểu mẫu:"Bảng kê thu mua hàng không có hóa đơn"

 

  1. BẢNG KÊ THU MUA HÀNG KHÔNG CÓ HOÁ ĐƠN Tháng..............Năm.............. Tên cơ sở kinh doanh :....................................................... Địa chỉ :.............................................................................. Mã số : Địa chỉ nơi tổ chức thu mua :............................................... Người tổ chức thu mua :................................................................... STT Ngày tháng  Người bán Tên hàng Số  Đơn  Tổng giá  Thuế GTGT  Ghi chú năm mua  lượng giá trị thanh  được khấu  Tên người  Địa chỉ hàng toán trừ bán Tổng cộng Tổng giá trị hàng hoá mua vào : Số tiền thuế GTGT tính  khấu trừ : Ngày........Tháng...........Năm........... Người lập Giám đốc (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản