BIỂU MẪU "BẢNG KÊ THU NHẬP VẬN TẢI QUỐC TẾ "

Chia sẻ: lananh

Mẫu bảng kê thu nhập vận tải quốc tế (Áp dụng cho trường hợp doanh nghiệp trực tiếp điều hành phương tiện vận tải) theo Mẫu số: 01-1A/CUOC (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Nội dung Text: BIỂU MẪU "BẢNG KÊ THU NHẬP VẬN TẢI QUỐC TẾ "

Mẫu số: 01-1A/CUOC
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 60/2007/TT-BTC ngày
14/6/2007 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ THU NHẬP VẬN TẢI QUỐC TẾ
(Áp dụng cho trường hợp doanh nghiệp trực tiếp điều hành phương tiện vận tải)
Từ........................đến ............................

Tên hãng vận tải nước ngoài:................................................................. Nước cư trú:.....................................…………
Tên/hô hiệu phương tiện vận tải (tàu thuỷ/máy bay):.....................................................................................................
Tên đại lý tàu biển tại Việt Nam:....................................................................................................................................
Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………………………..

Hoá đơn Thông tin khách
Chứng từ Tổng doanh thu Số thuế TNDN
Cảng Cảng hàng (tên, địa chỉ Số thuế
vận vận chuyển thực đề
Số Ngày đi đến hoặc mã số phải nộp
chuyển tế nghị miễn, giảm
thuế)
(1) (2a) (2b) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


Cộng:

................, ngày.........tháng .........năm ….....
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

Ghi chú:
- Cột (1) đến (5) ghi trên cơ sở vận đơn xuất cho khách hàng
- Cột (6) ghi doanh thu tính thuế của người trực tiếp điều hành phương tiện vận tải không bao gồm tiền cước đã trả cho doanh nghiệp khác tham
gia vận tải từ cảng Việt Nam đến cảng trung gian
Mẫu số: 01- 1B/CUOC
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 60/2007/TT-BTC ngày
14/6/2007 của Bộ Tài chính)
BẢNG KÊ THU NHẬP VẬN TẢI QUỐC TẾ
(Áp dụng cho trường hợp hoán đổi/chia chỗ)
Từ........................đến ............................

Tên hãng vận tải nước ngoài:................................................................. Nước cư trú:...................................................…
Tên/hô hiệu phương tiện vận tải (tàu thuỷ/máy bay):.........................................................................................................
Tên đại lý tàu biển tại Việt Nam:........................................................................................................................................
Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………………….....

Chứng Hoá đơn Cản Cản Khách hàng Số chỗ hoán Số chỗ hoán Doanh Số thuế Số thuế
Từ vận Số Ngày g g (tên, địa chỉ, đổi/chia đổi thực tế thu phải nộp TNDN
chuyển đi đến mã số thuế) (theo thoả quy đề nghị
thuận hoán đổi miễn, giảm
đổi/chia chỗ)
(1) (2a) (2b) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Cộng:

................, ngày.........tháng .........năm ….....
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
Ghi chú:
- Cột (1) đến (5) ghi trên cơ sở vận đơn xuất cho khách hàng
- Cột (6) ghi số TEU hoặc số chỗ được sử dụng miễn phí quy định trong thoả thuận hoán đổi/chia chỗ
- Cột (7) ghi số TEU hoạc số chỗ đã thực tế sử dụng trên tàu của hãng đối tác
- Cột (8) ghi doanh thu quy đổi đã là số tiền thu được từ khách hàng đối với số chỗ đã sử dụng thực tế không vượt quá hạn mức được sử dụng
Mẫu số: 01-1C/CUOC
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 60/2007/TT-BTC ngày
14/6/2007 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ DOANH THU LƯU CÔNG-TEN-NƠ
Từ........................đến ............................

Tên hãng vận tải nước ngoài:................................................................. Nước cư trú:...................................................…
Tên/hô hiệu phương tiện vận tải (tàu thuỷ/máy bay):.........................................................................................................
Tên đại lý tàu biển tại Việt Nam:........................................................................................................................................
Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………………….....

Chứng Hoá đơn Cảng Thông tin khách hàng Doanh thu lưu Số thuế Số thuế TNDN
từ vận Số Ngày đến (tên, địa chỉ hoặc mã công- ten-nơ phải nộp đề nghị
chuyển số thuế) miễn, giảm
(1) (2a) (2b) (3) (4) (5) (6) (7)
Cộng:

................, ngày.........tháng .........năm ….....
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

Ghi chú:
- Cột (5) ghi doanh thu lưu container không bao gồm thuế GTGT
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản