Biểu mẫu: "Bảng tính hao mòn tài sản cố định"

Chia sẻ: giangltg

Biểu mẫu: "Bảng tính hao mòn tài sản cố định"

Nội dung Text: Biểu mẫu: "Bảng tính hao mòn tài sản cố định"

 

  1. Bộ (Sở) :........ Đơn vị :........ BẢNG TÍNH HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Năm :.................... STT Tên, đặc điểm, ký hiệu tài sản  Số hiệu tài  Số hao mòn  Ghi chú cố định sản cố định tính trong năm  nay Cộng : Lập, ngày … tháng … năm … Người lập sổ Phụ trách kế toán (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên)
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản