Biểu mẫu " Bảng tóm tắt thành tích đề nghị danh hiệu thi đua"

Chia sẻ: duysuong1204

Biểu mẫu " Bảng tóm tắt thành tích đề nghị danh hiệu thi đua"

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Biểu mẫu " Bảng tóm tắt thành tích đề nghị danh hiệu thi đua"

   
MÉu 2A

Së Gi¸o dôc và §µo t¹o                  B¶ng tãm t¾t thµnh tÝch ®Ò nghÞ danh hiÖu thi 
®ua tËp thÓ
Côm thi ®ua……………..                                 C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Së GD&§T n¨m 
häc 2008 ­ 2009


DHT§ KÕt qu¶  DHT§ ®Ò 
TT §¬n vÞ  Thµnh tÝch næi  bËt
®¨ng ký kiÓm tra nghÞ




1
                        Thủ trưởng đơn vị
Ngêi lËp b¶ng

   
MÉu 3A

Së gi¸o dôc và ®µo tao       B¶ng tãm t¾t thµnh tÝch ®Ò nghÞ danh hiÖu thi ®ua tËp thÓ 
L§XS 
Côm thi ®ua....................                  C¸c ®¬n vÞ thuéc phßng GD&§T huyÖn, tP n¨m 
häc 2008 ­ 2009
 

DHT§ KÕt qu¶  DHT§ ®Ò 
TT §¬n vÞ  Thµnh tÝch næi  bËt
®¨ng ký kiÓm tra nghÞ




2
                 Thủ trưởng đơn vị
Ngêi lËp b¶ng

   
MÉu 2B
  
Së Gi¸o dôc và §µo t¹o               B¶ng tãm t¾t thµnh tÝch ®Ò nghÞ danh hiÖu thi ®ua 
c¸ nh©n
Côm thi ®ua……………..                             C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Së GD&§T n¨m häc 
2008 ­ 2009


XÕp lo¹i 
DHT§ DHT§ ®Ò 
TT Hä vµ tªn  Chøc vô ­ §¬n vÞ SKK Thµnh tÝch næi  bËt
®¨ng ký nghÞ
N




3
                 
                      Thủ trưởng đơn vị
Ngêi lËp b¶ng
   
MÉu 3B
  
Së gi¸o dôc và ®µo tao        B¶ng tãm t¾t thµnh tÝch ®Ò nghÞ danh hiÖu CST§ cÊp tØnh 
Côm thi ®ua....................             C¸c ®¬n vÞ thuéc phßng GD&§T huyÖn, tP n¨m häc 
2008 ­ 2009
 

XÕp lo¹i 
DHT§ DHT§ ®Ò 
TT Hä vµ tªn  Chøc vô ­ §¬n vÞ SKK Thµnh tÝch næi  bËt
®¨ng ký nghÞ
N




4
                       Thủ trưởng đơn vị
Ngêi lËp b¶ng

 MÉu 2C
  
Së Gi¸o dôc và §µo t¹o                  B¶ng tãm t¾t thµnh tÝch ®Ò nghÞ khen thëng tËp 
thÓ
Côm thi ®ua……………..                        C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Së GD&§T n¨m häc 2007 ­ 
2008


DHT§ KÕt qu¶  DHT§ ®Ò 
TT §¬n vÞ  Thµnh tÝch næi  bËt
®¨ng ký kiÓm tra nghÞ




5
                       Thủ trưởng đơn vị
Ngêi lËp b¶ng

  MÉu 3C
 
Së gi¸o dôc và ®µo tao          B¶ng tãm t¾t thµnh tÝch ®Ò nghÞ khen thëng tËp thÓ  
Côm thi ®ua....................               C¸c ®¬n vÞ thuéc phßng GD&§T huyÖn, tP n¨m häc 
2008 ­ 2009
 

DHT§ KÕt qu¶  DHT§ ®Ò 
TT §¬n vÞ  Thµnh tÝch næi  bËt
®¨ng ký kiÓm tra nghÞ




6
            Thủ trưởng đơn vị
Ngêi lËp b¶ng

  MÉu 2D
 

Së Gi¸o dôc và §µo t¹o                  B¶ng tãm t¾t thµnh tÝch ®Ò nghÞ khen thëng c¸ 
nh©n
Côm thi ®ua……………..                          C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Së GD&§T n¨m häc 2008 
­ 2009


XÕp lo¹i 
DHT§ DHT§ ®Ò 
TT Hä vµ tªn  Chøc vô ­ §¬n vÞ SKK Thµnh tÝch næi  bËt
®¨ng ký nghÞ
N

7
                 
               Thủ trưởng đơn vị
Ngêi lËp b¶ng
  MÉu 3D

Së gi¸o dôc và ®µo tao        B¶ng tãm t¾t thµnh tÝch ®Ò nghÞ khen thëng c¸ nh©n 
Côm thi ®ua....................            C¸c ®¬n vÞ thuéc phßng GD­§T huyÖn, tP n¨m häc 
2008 ­ 2009
 

XÕp lo¹i 
DHT§ DHT§ ®Ò 
TT Hä vµ tªn  Chøc vô ­ §¬n vÞ SKK Thµnh tÝch næi  bËt
®¨ng ký nghÞ
N
8
                   Thủ trưởng đơn vị
Ngêi lËp b¶ng




9
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản