BIỂU MẪU "BÁO CÁO DOANH THU THEO CÁC NGÀNH, NGHỀ "

Chia sẻ: tuongvan

Mẫu báo cáo doanh thu theo các ngành nghề theo Mẫu số 02 ban hành trong THÔNG TƯ SỐ 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Nội dung Text: BIỂU MẪU "BÁO CÁO DOANH THU THEO CÁC NGÀNH, NGHỀ "

 

  1. Mẫu số 02 Tên Bộ, ngành, địa phương hoặc Tổng công ty: Tên công ty:..................................................... BÁO CÁO DOANH THU THEO CÁC NGÀNH, NGHỀ Đơn vị tính: Tỷ đồng Số Ngành, nghề Năm Năm Bình quân 2 năm TT ......... .......... Tổng doanh thu Trong đó: 1 Ngành, nghề A 2 Ngành, nghề B 3 Ngành, nghề C 4 Ngành, nghề D 5 .............................. ......, ngày..... tháng..... năm..... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký và ghi rõ họ, tên) (Ký tên, đóng dấu)
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản