BIỂU MẪU "BÁO CÁO DOANH THU THEO CÁC NGÀNH, NGHỀ "

Chia sẻ: tuongvan

Mẫu báo cáo doanh thu theo các ngành nghề theo Mẫu số 02 ban hành trong THÔNG TƯ SỐ 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Nội dung Text: BIỂU MẪU "BÁO CÁO DOANH THU THEO CÁC NGÀNH, NGHỀ "

Mẫu số 02
Tên Bộ, ngành, địa phương hoặc Tổng công ty:
Tên công ty:.....................................................


BÁO CÁO DOANH THU THEO CÁC NGÀNH, NGHỀ


Đơn vị tính: Tỷ đồng
Số Ngành, nghề Năm Năm Bình quân 2 năm
TT ......... ..........
Tổng doanh thu
Trong đó:
1 Ngành, nghề A
2 Ngành, nghề B
3 Ngành, nghề C
4 Ngành, nghề D
5 ..............................

......, ngày..... tháng..... năm.....
Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị
(Ký và ghi rõ họ, tên) (Ký tên, đóng dấu)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản