Biểu mẫu: "Báo cáo nhập xuất tồn kho vật tư hàng hóa dự trữ"

Chia sẻ: giangltg

Biểu mẫu: "Báo cáo nhập xuất tồn kho vật tư hàng hóa dự trữ" theo mẫu số B07- H

Nội dung Text: Biểu mẫu: "Báo cáo nhập xuất tồn kho vật tư hàng hóa dự trữ"

 

  1. Đơn vị báo cáo... Mẫu số B07 ­ H BÁO CÁO NHẬP XUẤT TỒN KHO VẬT TƯ HÀNG HOÁ DỰ TRỮ Quý :.......Năm :............ STT Tên vật tư hàng hoá  Đơn  Tồn kho đầu  Nhập Xuất Tồn kho cuối  dự trữ vị  năm kỳ Kỳ này Luỹ kế Kỳ này Luỹ kế tính SL TT SL TT SL TT SL TT SL TT SL TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 I / Lương thực 1. Thóc ­ Năm ­ ... 2. Gạo ­ ... II / Vật tư, hàng hoá  dự trữ khác A. Kim khí ­ ... B. Thiết bị ­ ... C. Vật tư khác ­ ... Tổng cộng
  2. 2 Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản