Biểu mẫu " Báo cáo thống kê tiểu học"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
386
lượt xem
21
download

Biểu mẫu " Báo cáo thống kê tiểu học"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Báo cáo thống kê tiểu học"

  1. BItU MAU: CIG BAO CAO THONG KE TIEU HOC DON VI BAO cAo : LOAI I-$NH : GICTA NAM HOC : 08-09 I I TONG_SO I LOP- 1 I LOP-2 I LOP- 3 I LOP 4 I LOP 5 1 A I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 11.Trvbng I I I I 12•L6p I I I I I I I I I -Gh6p I I 1 I I I 1 I Trongl - Nga vAn I I I I I I I t6ng I-Anh van I I I I I I I I s6 I-Phap van I I I I I I I I I-Trung van I I I I I I 13.Hgc sink 1 I 1 I 1 I I 1-Chia ra :+1)6 thy I I 1 I I I I +Ddng bAng I I 1 I I I I ITrong I +Nui thip,vung sau I 1 I 1 I 1 I I +Nui cao,hai dao I 1 I I I I 1 I I-NQ 1 I I 1 I I I I I-Dan toc I I 1 I I I I Itdng 1-Doi vien I I 1 I 1 I I I-L6p gh6p I I I I I I I I I-Nga van I I I I I I Is6 I-Anh van I I I I I I I I-PhAp van I I I I I I I I I-Trung van I I I I I I I I Tang s6 hgc Binh chic theo dQ tudi I I I I I I+ Dubi 6 tu6i I I I I 1 I 1 I I+ 6 tudi I 1 I I 1 I 1 I+ 7 tu d i I I I I 1 I I I Chia I+ 8 tudi I 1 I I I I 1 I I+ 9 tu6i I I I I I I I I+ 10 tudi 1 I 1 1 I I I I+ 11 tudi I ra I+ 12 tudi I I 1 I I I I rE- I I I I I I I I+ 13 tudi I 1 I I I I I I I+ 14 tu6i I 1 I 1 I I I I I+ 15 tudi 1 I I I 1 I I I I+ 16 tudi I I I 1 I I I I+ 17 tu6i I I I I I I I I+ 18 tu6i trb 1en 1 1 I I 1 I ------- I I TONG-SO I TS NU I TS_DANTOC I NU_DANTOCI A I 1 I 2 1 3 I 4 14.CAn bQ Quan 1y,GV,Nhan vien I I I I I I Ia.GiAo vien trvc tiep day + HD I 1 I I I I I-Chia ra :+ Tren chu $ n 1 I I I I I I I +Dat chu$n I I I I I I ITrongl +Chva dat chumn I I 1 I I Chial I I-Thd dvc I I I I I I I S6 I-Nhac - Hat I I I I I I Itdng Itrongl - MY thuat I I I I I I Ibsen I-GiAo dvc cling dan I I I I I I Ichd I-Nga van I I I I I I Is6 I I-Anh van I I I I I I I I I-PhAp van I I I I I I I I I-Trung vAn I I I I Ira Ib.Hi$u trvbng I I I I I Ic.Ph6 Hi¢u tru6ng I I I I I Id.Giao vien phv trach Doi I I I I I I Id.NhAn vien thv viQn 1 I 1 I I I Ie.NhAn vien thi nghi@m I I I I I If.NhAn vien phvc vv I 1 I I I I TONG SO I LAM MOI I A I 1 I 2 1 15.Cd 36 vat chit 1 I I
  2. I a.T.s6 phdng hgc,thu viGn , phdng TDTT I Trong d6: -Ph6ng hpc van boa I -phdng bQ m6n I -phdng this viGn I -phdng thi nghi¢m I -phdng t$p TDTT I b.T.s6 diOn tich khu6n vian nhA truong I C.Tdng s6 diGn tich : I -Dion tich cac phdng h9c van boa I -Dien tich cAc phdng hqc b$ m6n I -Dion tich cac phdng this vi¢n I -Dion tich cMc phdng thi nghi¢m I -Dion tich c5c phdng TDTT I d.Ch6 ng6i Nquoi 1$p bi^u Ngay thang nam Thfi trubng don vj. 60

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản