Biểu mẫu: "Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định"

Chia sẻ: giangltg

Biểu mẫu: "Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định" theo Mẫu số: B03­BH (Ban hành theo quy định số: 1124 ­   TC/QĐ/CĐKT ngày 12/12/1996 của Bộ tài   chính)

Nội dung Text: Biểu mẫu: "Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định"

 

  1. Bảo hiểm xã hội Mẫu số: B03­BH …....................... (Ban hành theo quy định số: 1124 ­   TC/QĐ/CĐKT ngày 12/12/1996 của Bộ tài   chính) BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TSCĐ Quý :.................Năm :…….......... Đơn vị tính....... STT Số đầu năm Tăng trong năm Giảm trong năm Số cuối năm Chỉ tiêu Đơn vị  Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị tính Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Trưởng phòng KH­TC Giám đốc BHXH (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu)
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản