Biểu mẫu: "Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định"

Chia sẻ: giangltg

Biểu mẫu: "Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định" theo Mẫu số: B03­BH (Ban hành theo quy định số: 1124 ­   TC/QĐ/CĐKT ngày 12/12/1996 của Bộ tài   chính)

Nội dung Text: Biểu mẫu: "Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định"

Bảo hiểm xã hội Mẫu số: B03­BH

…....................... (Ban hành theo quy định số: 1124 ­  
TC/QĐ/CĐKT ngày 12/12/1996 của Bộ tài  
chính)
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TSCĐ
Quý :.................Năm :……..........
Đơn vị tính.......
STT Số đầu năm Tăng trong năm Giảm trong năm Số cuối năm

Chỉ tiêu Đơn vị  Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị
tính
Lập, ngày … tháng … năm …
Người lập biểu Trưởng phòng KH­TC Giám đốc BHXH

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản