Biểu mẫu: "Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định"

Chia sẻ: giangltg

Biểu mẫu: "Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định" theo Mẫu số: B03­BH (Ban hành theo quy định số: 1124 ­   TC/QĐ/CĐKT ngày 12/12/1996 của Bộ tài   chính)

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản