Biểu mẫu " Báo cáo tình hình tháng"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
745
lượt xem
100
download

Biểu mẫu " Báo cáo tình hình tháng"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Báo cáo tình hình tháng"

  1. Mẫ u s ố 2 SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TÊN ĐƠN VỊ) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /BC-… …………, ngày …. tháng … năm 200… V/v: Báo cáo tình hình tháng… năm học …. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THÁNG …… NĂM HỌC ………….. Kính gửi: - Văn Phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình. Trường (Trung tâm)…………………………………….. xin báo cáo tình hình tháng ….. năm học ………. cụ thể như sau: 1. Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học theo biên chế năm học và chỉ đạo ngành: ….. ….. 2. Tình hình học sinh: Học sinh kém được Học sinh yếu Vi phạm kỷ Giảm Trong đó Vi phạm luật GT Tổng kèm cặp được kèm cặp luật Ghi chú số HS Tỉ lệ Bỏ Chuyển Kém lên Tỉ lệ Yếu lên Tỉ lệ TS Khác TS TS TS Mức KL TS Hình thức xử lý (%) học trường Yếu (%) TB (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 3. Tình hình đội ngũ: Tổng số Trong đó Những biến động về đội ngũ CB, GV, NV Vi phạm kỷ luật CB, GV, Chuyển Ghi chú CBQL GV NV Chuyển đi HĐ mới TS Hình thức xử lý NV đến DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VI PHẠM KỶ LUẬT (nếu có) Năm TT Họ và tên Mức độ Hình thức xử lý Ghi chú sinh 1 2 … 4. Tình hình cơ sở vật chất: - Số phòng học: Trong đó: + Kiên cố: + Bán kiên cố: - Số phòng thực hành: - Số phòng thiết bị - Thư viện: - Các hạng mục được xây dựng mới trong tháng: - Các trang thiết bị mua sắm thêm: 5. Những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất: ……… THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản