Biểu mẫu " Báo cáo tình hình tháng"

Chia sẻ: duysuong1204

Biểu mẫu " Báo cáo tình hình tháng"

Nội dung Text: Biểu mẫu " Báo cáo tình hình tháng"

Mẫ u s ố 2

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(TÊN ĐƠN VỊ) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /BC-… …………, ngày …. tháng … năm 200…
V/v: Báo cáo tình hình tháng… năm học ….

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THÁNG …… NĂM HỌC …………..

Kính gửi: - Văn Phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình.

Trường (Trung tâm)…………………………………….. xin báo cáo tình hình
tháng ….. năm học ………. cụ thể như sau:
1. Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học theo biên chế năm học
và chỉ đạo ngành:
…..
…..
2. Tình hình học sinh:
Học sinh kém được Học sinh yếu Vi phạm kỷ
Giảm Trong đó Vi phạm luật GT
Tổng kèm cặp được kèm cặp luật
Ghi chú
số HS Tỉ lệ Bỏ Chuyển Kém lên Tỉ lệ Yếu lên Tỉ lệ
TS Khác TS TS TS Mức KL TS Hình thức xử lý
(%) học trường Yếu (%) TB (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)3. Tình hình đội ngũ:
Tổng số Trong đó Những biến động về đội ngũ CB, GV, NV Vi phạm kỷ luật
CB, GV, Chuyển Ghi chú
CBQL GV NV Chuyển đi HĐ mới TS Hình thức xử lý
NV đến
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VI PHẠM KỶ LUẬT (nếu có)

Năm
TT Họ và tên Mức độ Hình thức xử lý Ghi chú
sinh
1
2

4. Tình hình cơ sở vật chất:
- Số phòng học:
Trong đó: + Kiên cố:
+ Bán kiên cố:
- Số phòng thực hành:
- Số phòng thiết bị - Thư viện:
- Các hạng mục được xây dựng mới trong tháng:
- Các trang thiết bị mua sắm thêm:
5. Những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất:
………
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản