BIỂU MẪU "BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU NỘP THUẾ THEO HỢP ĐỒNG ỦY NHIỆM THU "

Chia sẻ: lananh

Mẫu báo cáo tình hình thu nộ thuế theo hợp đồng ủy nhiệm thu theo mẫu số: 03/UNTH (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản