BIỂU MẪU "BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU NỘP THUẾ THEO HỢP ĐỒNG ỦY NHIỆM THU "

Chia sẻ: lananh

Mẫu báo cáo tình hình thu nộ thuế theo hợp đồng ủy nhiệm thu theo mẫu số: 03/UNTH (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Nội dung Text: BIỂU MẪU "BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU NỘP THUẾ THEO HỢP ĐỒNG ỦY NHIỆM THU "

Mẫu số: 03/UNTH
(Ban hành kèm theo Thông
tư số 60/2007/TT-BTC ngày
14/6/2007 của Bộ Tài chính)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............, ngày..........tháng ........năm ......

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU NỘP THUẾ
THEO HỢP ĐỒNG ỦY NHIỆM THU

- Căn cứ Hợp đồng ủy nhiệm thu số............................ giữa .......................
và .................. ngày ....................................,
Bên được uỷ nhiệm thu tổng hợp báo cáo cơ quan thuế………………về việc thu
nộp thuế theo hợp đồng ủy nhiệm thu như sau:

Kỳ tính thuế: tháng … năm ……
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Loại thuế Số Số Số tiền Số tiền thuế đã nộp Số tiền
STT
được UNT tiền tiền thuế còn NSNN thuế đã
thuế thuế phải thu thu chưa
phải đã thu nộp
thu Số tiền Số biên Ngày NSNN
lai biên lai
(1) (2) (3) (4) (5)=(3)-(4) (6) (7) (8) (9)=(4)-(6)
1 Thuế SD ĐNN
2 Thuế nhà đất
3 Thuế Môn bài
4 Thuế GTGT
&TNDN
5 Thuế tài nguyên
6 Thuế thu nhập
cá nhân
... ....
Cộng

Danh sách người nộp thuế còn nợ tiền thuế (kèm theo).

Nguyên nhân dẫn đến việc nợ đọng tiền thuế như trên:
……………………………………………………………………………………

............................thông báo để cơ quan thuế được biết và có biện pháp phối hợp
cùng thu tiền thuế nợ đọng./.

Nơi nhận: BÊN ĐƯỢC UNT hoặc
- Cơ quan thuế...; ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA BÊN ĐƯỢC UNT
- Lưu bên được UNT. Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản