Biểu mẫu: "Báo cáo tổng hợp công nợ"

Chia sẻ: giangltg

Biểu mẫu: "Báo cáo tổng hợp công nợ"

Nội dung Text: Biểu mẫu: "Báo cáo tổng hợp công nợ"

 

  1. Bộ (Sở) :........ Đơn vị :........ BÁO CÁO TỔNG HỢP CÔNG NỢ Tài khoản :......................... Mã Tên KH/NCC Đầu kỳ Phát sinh Cuối kỳ Nợ Có Nợ Có Nợ Có Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản