Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Biểu mẫu " Biên bản chấm thi"

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: doc | 2 trang

0
720
lượt xem
52
download

Biểu mẫu " Biên bản chấm thi kết thúc học phần"

Lưu

Biểu mẫu " Biên bản chấm thi"
Nội dung Text

  1. Phụ lục 9: Mẫu Biên bản chấm thi viết. BIÊN BẢN CHẤM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (Hình thức thi viết) Túi số: Chúng tôi gồm: 1. ................................................................................Cán bộ chấm thi thứ nhất. 2. ................................................................................Cán bộ chấm thi thứ hai. Đã tiến hành chấm thi môn: .............................................................................................................. Kết quả như sau: Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Số CB CB ghi Số CB CB ghi TT thống TT thống phách chấm chấm bằng phách chấm chấm bằng nhất nhất thi 1 thi 2 chữ thi 1 thi 2 chữ Tổng hợp: Xuất sắc: Giỏi: Khá: TB Khá: TB: Yếu: Kém: Quảng Ngãi, ngày tháng năm
  2. Trưởng Bộ môn Cán bộ chấm thi 1 Cán bộ chấm thi 2
Đồng bộ tài khoản