Biểu mẫu " Biên bản chấm thi"

Chia sẻ: duysuong1204

Biểu mẫu " Biên bản chấm thi" hình thức thi vấn đáp

Nội dung Text: Biểu mẫu " Biên bản chấm thi"

 

  1. Phụ lục 10: Mẫu Biên bản chấm thi vấn đáp. BIÊN BẢN CHẤM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (Hình thức thi vấn đáp) Chúng tôi gồm: 1. ................................................................................Cán bộ chấm thi thứ nhất. 2. ................................................................................Cán bộ chấm thi thứ hai. Đã tiến hành chấm thi môn: .............................................................................................................. Kết quả như sau: Điểm Điểm Điểm Điểm Họ và tên sinh viên, chấm ghi Ghi TT Lớp chấm câu tổng học sinh câu hỏi bằng chú hỏi phụ cộng chính chữ Tổng hợp: Xuất sắc: Giỏi: Khá: TB Khá: TB: Yếu: Kém: Quảng Ngãi, ngày tháng năm
  2. Trưởng Bộ môn Cán bộ chấm thi 1 Cán bộ chấm thi 2
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản