Biểu mẫu "Biên bản hủy hóa đơn"

Chia sẻ: catbui

Biểu mẫu biên bản hủy hóa đơn được sử dụng khi doanh nghiệp ghi sai thông tin trên hóa đơn thì phải làm biên bản này nộp cho cục thuế.

Nội dung Text: Biểu mẫu "Biên bản hủy hóa đơn"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------------

BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN

Hôm nay, ngày ......./........./............ tại.............................................................................
Hai bên chúng tôi gồm:
BÊN A:
.........................................................................................................................
Địa chỉ: ................................................................................
Mã số thuế: ................................................................................
Người đại diện: ................................................................................
Chức vụ: ................................................................................
BÊN B:
.........................................................................................................................
Địa chỉ: ................................................................................
Mã số thuế: ................................................................................
Người đại diện: ................................................................................
Chức vụ: ................................................................................
Chúng tôi cùng tiến hành lập bên bản với nội dung sau:
Ngày ....../......./.......... bên ..............lập hoá đơn cho bên.............với nội dung:
• Xeri ............. .
• Số ..................
• Nội dung ..........................
• Số tiền là .................... đ (............ đồng chẵn).
Tuy nhiên, sau khi bên........nhận hoá đơn mới phát hiện hoá đơn bị ghi sai nội
dung:..................
Bên ........yêu cầu trả lại, đồng thời hủy hóa đơn .............. số .................
Vậy, chúng tôi cùng thống nhất hủy hóa đơn trên.
Biên bản thanh lý được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản