Biểu mẫu: "Biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành"

Chia sẻ: giangltg

Biểu mẫu: "Biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành" Căn cứ Điều 27 Quyết định 58/2000/QĐ­UB­ĐT ngày 25 tháng 10 năm 2000  của Ủy ban nhân dân thành phố

Nội dung Text: Biểu mẫu: "Biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành"

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ XÂY DỰNG hoặc Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 
(HUYỆN) ...


Số: ___ /_____


BIÊN BẢN 
1


KIỂM TRA CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH

Căn cứ Điều 27 Quyết định 58/2000/QĐ­UB­ĐT ngày 25 tháng 10 năm 2000  
của
Ủy ban nhân dân thành phố
(Kèm theo Giấy phép xây dựng số:......... do :........cấp ngày :.................)

­ Ngày kiểm tra :..........................................................................................
­ Địa điểm kiểm tra :....................................................................................
­ Cán bộ kiểm tra :.......................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
Nội dung kiểm tra :
1. Hiện trạng công trình :
­ Công trình :
­ Số tầng : ....................Chiều cao công trình :.............m
­ Kết cấu :.........................................................................
­ Diện tích xây dựng tầng trệt :.........................................
­ Tổng diện tích sàn xây dựng thực tế :............................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
2. Diện tích sàn xây dựng đúng giấy phép xây dựng :
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
3. Kiến trúc và diện tích sàn xây dựng ngoài nội dung giấy phép xây dựng (nếu 
có) :

Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số: __/2004/QĐ-UB ngày___/____/
1


2004 của Ủy ban nhân dân thành phố
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
4. Các vấn đề khác :
­ Biên bản (văn bản) nghiệm thu về chất lượng công trình số :...................
 Ngày......................... (theo mẫu 16, Quyết định :......../2003/QĐ­UB)
­ Biên bản (văn bản) nghiệm thu về Phòng cháy chữa cháy số :.................
Ngày .........................của :..........................................................................
­ Biên bản (văn bản) nghiệm thu về môi sinh, môi trường số :.....................
Ngày..........................của :..........................................................................
­ Quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng số : ngày
...................................của ủy ban nhân dân


CHỦ ĐẦU TƯ CÁN BỘ KIỂM TRA
(ký và ghi rõ họ và tên) (ký và ghi rõ họ và tên)
             


KẾT LUẬN

Diện tích sàn xây dựng được công nhận :
Diện tích sàn xây dựng vi phạm : (nếu có)
Ghi chú : (nếu có)
Tp. Hồ Chí Minh, ngày....... tháng.......... năm..............
GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG hoặc
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN)……
(Ký tên, đóng dấu)
                                            
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản