BIỂU MẪU "BIÊN BẢN LÀM VIỆC Về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu "

Chia sẻ: tuongvan

Mẫu Biên bản làm việc Về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu theo Mẫu số: 02/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Nội dung Text: BIỂU MẪU "BIÊN BẢN LÀM VIỆC Về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu "

Mẫu số: 02/KNTC
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 60/2007/TT-BTC ngày
14/6/2007 của Bộ Tài hính)

TÊN CƠ QUAN THUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBIÊN BẢN TIẾP NGƯỜI ĐẾN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Hôm nay, hồi .... giờ..... ngày ..... tháng ..... năm .........
Tại:........................................................................................................................

Đại diện cơ quan thuế:
Ông/Bà: ................................................... - Chức vụ: ............................................
Ông/Bà: ................................................... - Chức vụ: ............................................

Tiếp Ông
(bà): .......................................................................................................
CMND số: ................................................. MST:...................................................
(hoặc: Chức vụ: ........................đại diện cho
......................MST: ........................)
Địa chỉ: ..................................................................................................................

III. Nội dung làm việc:
...............................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

IV. Các tài liệu cung cấp cho cơ quan thuế (nếu có):
1...........................................................................................................................
2..............................................................................................................................

Biên bản này gồm có ..... trang, được lập thành .......... bản có nội dung và giá
trị pháp lý như nhau. 01 bản được giao
cho ..............................................................

Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản,
không có ý kiến gì khác và cùng ký xác nhận vào từng trang của biên bản
hoặc có ý kiến khác như sau:
Ý kiến bổ sung khác (nếu có).

NGƯỜI KHIẾU NẠI, TỐ CÁO ĐẠI DIỆN CƠ QUAN THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)Ghi chú:

1. Phần nội dung làm việc cần ghi đầy đủ các câu hỏi và các câu trả lời trong buổi làm việc.
2. Đối với các tài liệu công dân cung cấp cho cơ quan thuế, người lập biên bản phải ghi rõ tên tài
liệu, bản chính hay bản sao.
3. Người có ý kiến khác phải tự ghi ý kiến của mình vào văn bản, nêu rõ lý do có ý kiến khác, ký
và ghi rõ họ tên.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản