Biểu mẫu " Biên bản nghiệm thu hợp đồng"

Chia sẻ: duysuong1204

Biểu mẫu " Biên bản nghiệm thu hợp đồng NCKH, chuyên môn"

Nội dung Text: Biểu mẫu " Biên bản nghiệm thu hợp đồng"

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Mẫu số : 6/KHTC

Tp.HCM, ngày … …tháng … … năm 200…


BIÊN BẢN NGHIỆM THU HỢP ĐỒNG NCKH, CHUYÊN MÔN
(VỚI CÁ NHÂN)
Số: … … … ngày … … / … … / 200…


Chương trình: ..........................................................................................................................................
Đề tài: .....................................................................................................................................................
1- ĐẠI DIỆN BÊN A GỒM:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
2- ĐẠI DIỆN BÊN B GỒM :
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
3- SẢN PHẨM KHOA HỌC BÊN B GIAO CHO BÊN A GỒM:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
4- KINH PHÍ ĐÃ CHI CHO CÁC KHOẢN MỤC:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
5- Ý KIẾN VÀ ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN CỦA ĐẠI DIỆN BÊN A:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
6- BIÊN BẢN ĐƯỢC THÀNH LẬP THÀNH 4 BẢN ( Mỗi bên giữ 1 bản, Gửi phòng KH-TC, Phòng
KHCN-SĐH mỗi phòng 1 bản)

BÊN B KÝ BÊN A KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên )
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản