BIỂU MẪU "BIÊN BẢN THANH TRA (KIỂM TRA) THUẾ "

Chia sẻ: tuongvan

Mẫu biên bản thanh tra thuế theo Mẫu số: 04/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản