Biểu mẫu"Biên bản xác minh ranh giới, hiện trạng sử dụng đất"

Chia sẻ: minhminh123

BIÊN BẢN về việc xác minh ranh giới, hiện trạng sử dụng đất

Nội dung Text: Biểu mẫu"Biên bản xác minh ranh giới, hiện trạng sử dụng đất"

 

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG _________________________ --------------------------- BIÊN BẢN V/v xác minh ranh giới, hiện trạng sử dụng đất Hôm nay, ngày .......... tháng .......... năm .......... Vào lúc .......... giờ .........., Phòng Đăng ký và Kinh tế đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường do ông (bà) ................................................................. đại diện; Phòng Tài nguyên và Môi trường quận (huyện) ………………………………………do ông (bà) ………………………………………………………………………… đại diện và Ủy ban nhân dân phường (xã) ............................................., quận (huyện) .................................. do ông (bà) .................................................... đại diện đã tiến hành kiểm tra tình hình quản lý sử dụng đất của Công ty ............................................... tại số .................. đường ...................................... phường (xã) ..................................... quận (huyện) ............................. với sự hướng dẫn của ông (bà) ........................................... đại diện Công ty. Kết quả kiểm tra, xác minh như sau: + Quá trình quản lý sử dụng: ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… + Hiện trạng: .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................. + Tranh chấp, khiếu nại: ………………………………………………………………………………………………………… ……………… + Ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… + Ý kiến của Phòng Tài nguyên và Môi trường: …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… + Ý kiến của Ủy ban nhân dân phường: …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Biên bản kết thúc vào lúc ......... giờ .......... cùng ngày, được lập thành 05 bản. Soá hieäu: BM-ÑKKTÑ-04 Laàn soaùt xeùt: 00 Ngaøy: 15-09- Trang:1/1 2005
  2. Công ty UBND phường Phòng TN và MT Sở TN và MT Soá hieäu: BM-ÑKKTÑ-04 Laàn soaùt xeùt: 00 Ngaøy: 15-09- Trang:1/1 2005
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản