Biểu mẫu"Biên bản xác minh ranh giới, hiện trạng sử dụng đất"

Chia sẻ: minhminh123

BIÊN BẢN về việc xác minh ranh giới, hiện trạng sử dụng đất

Nội dung Text: Biểu mẫu"Biên bản xác minh ranh giới, hiện trạng sử dụng đất"

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG _________________________
---------------------------

BIÊN BẢN
V/v xác minh ranh giới, hiện trạng sử dụng đất

Hôm nay, ngày .......... tháng .......... năm ..........
Vào lúc .......... giờ .........., Phòng Đăng ký và Kinh tế đất thuộc Sở Tài
nguyên và Môi trường do ông (bà) ................................................................. đại diện;
Phòng Tài nguyên và Môi trường quận (huyện) ………………………………………do ông
(bà) ………………………………………………………………………… đại diện và Ủy ban
nhân dân phường (xã) ............................................., quận (huyện) .................................. do
ông (bà) .................................................... đại diện đã tiến hành kiểm tra tình hình quản
lý sử dụng đất của Công ty ............................................... tại số .................. đường
...................................... phường (xã) ..................................... quận (huyện)
............................. với sự hướng dẫn của ông (bà) ........................................... đại diện
Công ty. Kết quả kiểm tra, xác minh như sau:
+ Quá trình quản lý sử dụng:
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
+ Hiện trạng:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................
+ Tranh chấp, khiếu nại:
…………………………………………………………………………………………………………
………………
+ Ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
+ Ý kiến của Phòng Tài nguyên và Môi trường:
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
+ Ý kiến của Ủy ban nhân dân phường:
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Biên bản kết thúc vào lúc ......... giờ .......... cùng ngày, được lập thành 05 bản.

Soá hieäu: BM-ÑKKTÑ-04 Laàn soaùt xeùt: 00 Ngaøy: 15-09- Trang:1/1
2005
Công ty UBND phường Phòng TN và MT Sở TN và MT
Soá hieäu: BM-ÑKKTÑ-04 Laàn soaùt xeùt: 00 Ngaøy: 15-09- Trang:1/1
2005
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản