BIỂU MẪU "DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN "

Chia sẻ: tuongvan

Mẫu danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần theo phụ lục II-2 THÔNG TƯ SỐ 03/2006/TT-BKH

Nội dung Text: BIỂU MẪU "DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN "

Phụ lục II-2
D A N H S Á C H C Ổ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN
Số, Vốn góp
ngày,
Nơi nơi
đăng Tổng số cổ Loại cổ phần
Ngày, Chỗ cấp phần
ký hộ CMND
tháng, ở khẩu Phổ thông .......... ...........
TT Tên năm Giới Quốc Dân hiện hoặc Chữ
thường Sở Thời
cổ sinh tính tịch tộc tại hộ ký
trú đối hữu điể
đông đối đối chiếu của
với cá Số Gía vốn Số Gía Số Gía Số Gía m
sáng với với đối cổ
nhân lượn trị lượn trị lượn trị lượn trị góp
lập cổ cổ với cá đông
hoặc g g g g vốn
đông đông nhân, sáng
địa chỉ hoặc lập
sáng sáng trụ sở
lập là lập Giấy
chính chứng
cá là cá đối
nhân nhân nhận
với tổ ĐKKD
chức đối
với
doanh
nghiệp
hoặc
quyết
định
thành
lập
đối
với tổ
chức
khác
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
. . . . . . . . . , n g ày . . . . . . . . . t h á n g . . . . . . . . . n ă m . . . . . . . .
Đ ạ i d i ệ n t h e o p h áp l u ậ t c ủ a c ôn g t y
( Ký v à g h i r õ h ọ t ê n)

Ghi chú:
Cột 11 ghi tổng giá trị vốn góp cổ phần của từng cổ đông sáng lập.
T à i s ả n h ì n h t hà n h t ổ n g g i á t r ị g ó p v ố n c ổ p h ầ n c ủ a t ừ n g c ổ đ ô n g s á n g l ậ p c ầ n đ ư ợ c l i ệ t k ê c ụ t h ể : t ê n l o ạ i t à i s ả n
g ó p v ố n c ổ p h ầ n ; s ố l ư ợ n g t ừ n g l o ạ i t à i s ả n g ó p v ố n c ổ p h ầ n ; g i á t r ị c ò n l ạ i c ủ a t ừ n g l o ạ i t à i s ả n g ó p v ố n c ổ p h ầ n; t h ờ i
điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản