BIỂU MẪU "DI CHÚC- MẪU SỐ 27/DC"

Chia sẻ: trannhu

Biểu mẫu thực hiện di chúc mẫu số 27/DC

Nội dung Text: BIỂU MẪU "DI CHÚC- MẪU SỐ 27/DC"

Mẫu số 27/DC


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


D I C HÚ C


Tôi là (1):
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập di chúc này như sau (6):
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................


Người lập di chúc
(Ký và ghi rõ họ tên)
L Ờ I C H Ứ N G C Ủ A C ÔN G C H Ứ N G VI Ê N


Ngày.........tháng...........năm.............. (bằng chữ ...........................................)
tại .......................................................................................................................(9),
tôi......................................., Công chứng viên, Phòng Công chứng số..................
tỉnh/thành phố ....................................C ÔN G C H Ứ N G:


- Ông/bà ......................…………............ đã tự nguyện lập di chúc này;
- Theo sự nhận biết của tôi, tại thời điểm công chứng, ông/bà có đầy đủ năng
lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;
- Nội dung di chúc không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã
hội;
- ...............................................................................................................................
..................................................................................................................................
.............................................................................................................................(10)
- Di chúc này được làm thành.......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........
trang), giao cho người lập di chúc ........... bản chính; lưu tại Phòng Công chứng một
bản chính.
Số công chứng .........., quyển số ..........TP/CC-SCC/HĐGD.


CÔNG CHỨNG VIÊN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản