BIỂU MẪU " DI CHÚC - MẪU SỐ 57/DC"

Chia sẻ: trannhu

Biểu mẫu thực hiện di chúc mẫu số 57/DC

Nội dung Text: BIỂU MẪU " DI CHÚC - MẪU SỐ 57/DC"

Mẫu số 57/DC


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcD I C HÚ C


Tôi là (1):
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập di chúc này như sau (6):
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Người lập di chúc
(Ký và ghi rõ họ tên)L Ờ I C H Ứ N G C Ủ A C H Ủ T Ị C H/PHÓ C H Ủ T Ị C H
U Ỷ B AN N HÂ N DÂ N XÃ /PH ƯỜ N G/T H Ị T R Ấ N .....................


Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ........................................................)
tại .......................................................................................................................(9),
tôi ......................................................., Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã/
phường/thị trấn .................................. huyện/quận/thị/xã/thành phố thuộc
tỉnh...................... ........................................................ tỉnh/thành
phố ................................................


CHỨNG THỰC


- Ông/bà ......................…………............ đã tự nguyện lập di chúc này;
- Theo sự nhận biết của tôi, tại thời điểm chứng thực, ông/bà có đầy đủ năng
lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;
- Nội dung di chúc không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã
hội;
- ................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..............................................................................................................................(10)
- Di chúc này được làm thành.......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........
trang), giao cho người lập di chúc ........... bản chính; lưu tại Uỷ ban nhân dân một bản
chính.
Số................................, quyển số ................TP/CC-SCT/HĐGD.


Chủ tịch/Phó chủ tịch
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản