Biểu mẫu " Điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn"

Chia sẻ: bachdiemmy

Biểu mẫu " Điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn"

Nội dung Text: Biểu mẫu " Điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn"

CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập­ Tự do ­ Hạnh phúc 
­­­­­­­­­­­­***­­­­­­­­­­­ 
  
ĐIỀU LỆ 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
  
[tên Công ty] 
  
   Điều lệ này được soạn thảo và thông qua bởi các thành viên 
   sáng lập ngày __ /__ /2000. 
  
   Căn cứ vào :
 
Luật Doanh nghiệp số 13/1999/QH10 được Quốc hội nước CHXHCN Việt 
Nam thông qua  ngày 12/6/1999;
 
CHƯƠNG I 
QUY ĐỊNH CHUNG 
  
Điều 1: Tên gọi , Trụ sở 
  
1.1 Tên   của   Công  ty   là   :   Công   ty   TNHH
..........................................................................................................
  
Tên giao dịch đối ngoại : ....................................Company Limited. 
Tên giao dịch viết tắt :.........................................Co., Ltd. 
  
1.2 Trụ   sở   Công   ty  :  
..........................................................................................................

Điện thoại :....................................Fax   :  
......................................................

Điều 2 :  Hình thức 
  
2.1 Công ty ......................................là một Công ty trách nhiệm hữu hạn 
có 2 thành viên trở lên. 
2.2  Các thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài 
sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào Công 
ty. 
2.3 Phần vốn góp của các thành viên chỉ được chuyển nhượng theo qui 
định tại điều 19 của điều lệ này. 
2.4 Công ty trách nhiệm hữu hạn không được phát hành cổ phiếu. 
2.5 Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được 
cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 
  
2.6 Thành viên Công ty có thể là tổ chức, cá nhân nhưng tổng số không 
vượt quá 50 thành viên. 
  
Điều 3 : Ngành nghề kinh doanh 
3.1
.........................................................................................................
 
3.2
.........................................................................................................
 
3.3
....................................................................................................................
 
  
Điều 4 : Thành viên 
Công ty được thành lập bởi các thành viên sau: 
5.1 Ông (Bà)
..........................................................................................................
Sinh ngày ___/__/_____ 
đkhk thường trú : 
..........................................................................................................
chỗ ở hiện tại :
..........................................................................................................
CMND số _________ cấp ngày __________ tại _______ 
  
5.2 Ông (Bà) __________________ 
Sinh ngày ___/__/_____ 
Địa chỉ thường trú : 
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Địa chỉ tạm trú : 
..........................................................................................................
..........................................................................................................
CMND số _________ cấp ngày __________ tại _______ 
  
5.3    .........................................................................................................  

Điều 5 : Sổ đăng ký thành viên 
  
5.1 Công ty phải lập sổ đăng ký thành viên ngay sau khi đăng ký kinh doanh. 
Sổ đăng ký thành viên phải có các nội dung chủ yếu sau đây : 
 (a) Tên, trụ sở của Công ty; 
 (b) Tên, địa chỉ, chữ ký của thành viên hoặc của người đại diện theo pháp 
luật của thành viên; 
 (c) Giá trị vốn góp tại thời điểm góp vốn và phần vốn góp của từng thành 
viên; thời điểm góp vốn; loại tài sản góp vốn, số lượng, giá trị của từng 
loại tài sản góp vốn; 
 (d) Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của từng thành viên. 
5.2 Sổ đăng ký thành viên được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty hoặc nơi 
khác, nhưng phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh và 
tất cả thành viên biết. 
  
Điều 6 :  Quyền và nghĩa vụ của Thành viên 
6.1 Thành viên Công ty có quyền : 
 (a)  Được chia lợi nhuận sau khi Công ty đã nộp thuế và hoàn thành 
các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật tương ứng 
với phần góp vốn vào Công ty; 
 (b)  Tham dự họp Hội đồng thành viên, tham gia thảo luận, kiến nghị, 
biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên; 
 (c) Có số phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp; 
 (d) Xem sổ đăng ký thành viên, sổ kế toán, báo cáo tài chính hàng 
năm, các tài liệu khác của Công ty và nhận bản trích lục hoặc bản 
sao các tài liệu này; 
 (e) Được chia giá trị tài sản còn lại của Công ty tương ứng với phần 
vốn góp khi Công ty giải thể hoặc phá sản; 
 (f)  Được ưu tiên góp thêm vốn vào Công ty khi Công ty tăng vốn điều 
lệ; được chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp; 
 (g) Khởi kiện Giám đốc tại Toà án khi Giám đốc không thực hiện đúng 
nghĩa vụ của mình gây thiệt hại đến lợi ích của thành viên đó; 
 (h) Các quyền khác quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này; 
  (i)   Thành viên hoặc nhóm thành viên sở hữu trên 35% vốn điều lệ 
[hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn] có quyền yêu cầu triệu tập họp Hội đồng 
thành viên để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền. 
6.2 Và có nghĩa vụ : 
 (a) Góp đủ, đúng hạn số vốn đã cam kết và chịu trách nhiệm về các 
khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi 
số vốn đã cam kết góp vào Công ty; 
 (b) Tuân thủ Điều lệ Công ty; 
 (c) Chấp hành quyết định của Hội đồng thành viên; 
 (d) Thực hiện các nghĩa vụ khác quy định tại Luật Doanh nghiệp và 
Điều lệ này. 
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản