BIỂU MẪU "DOANH THU TỪ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, CHUYỂN QUYỀN THUÊ ĐẤT "

Chia sẻ: lananh

Mẫu tờ khai doanh thu từ chuyển quyền sử dụng đất chuyển quyền thuê đất theo Mẫu số: 01-1/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Nội dung Text: BIỂU MẪU "DOANH THU TỪ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, CHUYỂN QUYỀN THUÊ ĐẤT "

Mẫu số: 01-1/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 60/2007/TT-BTC ngày
14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Phụ lục
DOANH THU TỪ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT,
CHUYỂN QUYỀN THUÊ ĐẤT
Kèm theo tờ khai thuế TNDN tạm tính quý... năm ………


Người nộp thuế..................................…………………………………..
Mã số thuế:......................................……………………………………

Người Địa chỉ Giá 1 m2 Giá trị Giá 1m2 đất Giá trị
TT Hoá Ngày nhận lô đất Diện đất chuyển chuyển chuyển
đơn chuyể chuyể tích chuyển quyền sử quyền theo quyền theo
n n (m2) quyền dụng đất, đơn giá do giá UBND
quyền quyền chuyển UBND cấp cấp tỉnh
quyền tỉnh quy quy định
thuê đất định
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Tổn
g

Tôi xin cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật
về số liệu kê khai./.

..........................., ngày......... tháng........... năm..........
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản