BIỂU MẪU "ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI THẺ BẢO HIỂM Y TẾ "

Chia sẻ: tuongvan

Mẫu đơn đề nghị cấp lại thẻ bảo hiểm y tế khi bạn bị mất thẻ, hoặc hư thẻ.

Nội dung Text: BIỂU MẪU "ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI THẺ BẢO HIỂM Y TẾ "

Mẫu số 02/THE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP LẠI THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

Kính gửi: Bảo Hiểm Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh


Tên tôi là:.........................................................................Nam/nữ:..............Năm sinh:
..........................................................................................
Địa chỉ:.............................................................................................................................................
Mã thẻ BHYT:
..........................................................................................................................................................
Thời hạn sử dụng từ ngày ......./.........../................đến ngày........../............./......................
Lý do cấp lại thẻ BHYT:.................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Đề nghị cơ quan Bảo Hiểm Xã hội cấp lại thẻ BHYT để thuận tiện khi đi khám chữa bệnh
theo chế độ BHYT.Tp. Hồ Chí Minh, ngày………tháng………năm……
XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(HOẶC UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN) (ký, ghi rõ họ tên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản