Biểu mẫu " Đơn xin đề nghị thành lập hội đồng tuyển chọn đề tài"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
395
lượt xem
20
download

Biểu mẫu " Đơn xin đề nghị thành lập hội đồng tuyển chọn đề tài"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu " Đơn xin đề nghị thành lập hội đồng tuyển chọn đề tài"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Đơn xin đề nghị thành lập hội đồng tuyển chọn đề tài"

  1. Mẫu TC.02 TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: / V/v Đề nghị thành lập Hội đồng TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 200… tuyển chọn đề tài năm 2007 Kính gửi : – Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ; – Phòng KHCN – SĐH. kính đề nghị Hội đồng KH&ĐT Trường ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn đề tài KHCN năm 2007 Tên đề tài : ……………………………………………………………………………………. Chủ nhiệm đề tài ……………………………………………. ; gồm các thành viên Hội đồng như sau : STT Chức danh, họ tên Chức vụ, đơn vị Địa chỉ, điện thoại Chuyên môn công tác Chức vụ Hội đồng 1 Chủ tịch 2 Thư kí Phản biện (ngoài đơn 3 vị) 4 Phản biện 5 Uỷ viên Trân trọng cảm ơn. TRƯỞNG Nơi nhận : – Như trên ; – Lưu : Văn phòng. ..........................
  2. Mẫu TC.02 Ghi chú : thành viên đề nghị tham gia Hội đồng ít nhất là 5 người, trong đó ít nhất 01 người ngoài đơn vị đề nghị làm Phản biện.
Đồng bộ tài khoản