Biểu mẫu " Đơn xin thành lập doanh nghiệp liên doanh"

Chia sẻ: Bạch Diễm My | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
417
lượt xem
45
download

Biểu mẫu " Đơn xin thành lập doanh nghiệp liên doanh"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Đơn xin thành lập doanh nghiệp liên doanh"

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...., ngày.... tháng... năm.... ĐƠN XIN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP LIÊN DOANH Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (hoặc UBND tỉnh, thành phố.... hoặc Ban quản lý KCNtỉnh, thành phố...) - Căn cứ Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 2000; - Căn cứ Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Những người ký tên dưới đây gửi Đơn xin phép đầu tư theo hình thức doanh nghiệp liên doanh quy định tại Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư (hoặc UBND tỉnh, thành phố....; Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh, thành phố ....) I. CÁC BÊN LIÊN DOANH GỒM: - Bên (các Bên) Việt Nam... - Bên (các Bên) nước ngoài... Xin được cấp Giấy phép đầu tư để thực hiện Hợp đồng liên doanh ký ngày... tháng... năm... với các mục tiêu hoạt động như sau: - ......................................................................................................... II. CHÚNG TÔI XIN CAM KẾT: 1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn xin và hồ sơ kèm theo. 2. Nếu được cấp Giấy phép đầu tư sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến đầu tư nước ngoài và các quy định của Giấy phép đầu tư. III. CÁC TÀI LIỆU GỬI KÈM THEO ĐƠN NÀY GỒM: 1. Hợp đồng liên doanh; 2. Điều lệ Doanh nghiệp liên doanh; 3. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý, tình hình tài chính của các Bên (Chứng nhận của Ngân hàng về giá trị tài khoản hoặc báo cáo hoạt đồng tài chính trong 2 năm gần nhất); 4. Giải trình kinh tế - kỹ thuật; 5. Các hồ sơ quy định tại các Điều 81, 82, 89, 95 của Nghị định 24/2000/NĐ-CP ... (nếu có) Làm tại..., ngày... tháng.... năm... Đại diện Đại diện Bên (Các Bên) nước ngoài Bên (Các Bên) Việt Nam
  2. (Ký tên, chức vụ và dấu) (Ký tên, chức vụ và dấu)
Đồng bộ tài khoản