Biểu mẫu"Đơn xin thuê đất"

Chia sẻ: giangltg

Biểu mẫu về đơn xin thuê đất dành cho hộ gia đình, cá nhân.

Nội dung Text: Biểu mẫu"Đơn xin thuê đất"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT 1
(dành cho hộ gia đình, cá nhân)

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn...................
- Ủy ban nhân dân quận, huyện...............................
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

1. Người xin thuê đất (đối với hộ gia đình thì ghi tên chủ hộ):.............
...................................................................................................................
2. Chứng minh nhân dân
số:.............do………………………………….
cấp ngày:...
tháng…..năm….............tại………………………………….
3. Địa chỉ thường trú :...............................................................................
…………………………………………………………………………
4. Địa chỉ liên hệ:......................................................................................
......................................................Điện thoại:..........................................
5. Địa điểm khu đất xin được thuê :........................................................
…………………………………………………………………………
6. Diện tích (m2):………..........................................................................
Với ranh giới được xác định bởi bản đồ hiện trạng do đơn vị đo đạc
có tên..........................lập ngày........tháng..........năm….....hoặc trích
lục bản đồ địa chính số ..........…. .ngày......tháng….năm ..….của ........
7. Mục đích sử dụng :..............................................................................
8. Thời hạn thuê (năm).............................................................................
9. Phương thức trả tiền thuê đất :...........................................................
9. Cam kết:
- Sử dụng đúng mục đích, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp
luật đất đai;
- Trả tiền thuê đất đầy đủ đúng hạn;
- Cam kết khác (nếu có):
..............,ngày......tháng........năm...........
Người xin thuê đất
(ký và ghi rõ họ và tên)
Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:___ /2004/ QĐ-UB ngày __/__/ 2004 của Ủy ban
1


nhân dân thành phố.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản