Biểu mẫu " Đơn xin tình nguyện công tác"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
977
lượt xem
59
download

Biểu mẫu " Đơn xin tình nguyện công tác"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Đơn xin tình nguyện công tác"

  1. CÔNG HOA XÃ HÔI CHỦ NGHIA VIÊT NAM. ̣ ̀ ̣ ̃ ̣ Đôc lâp -Tự do -Hanh phuc ̣ ̣ ̣ ́ Huế, ngaỳ ́ thang năm 20...... Anh ̉ 3x4 ĐƠN XIN TINH NGUYÊN CÔNG TAC TAI….. ̀ ̣ ́ ̣ Kính gửi:………………………………………….. Tôi tên : .................................................................... Nam, nữ: ................ Sinh ngay : ............ thang .............. năm .......... Nơi sinh:........................... ̀ ́ Giây CMND : sô: ........................................cấp…….. ngày ...../...../.......... ́ ́ ̣ tai :................................................................................................................ Hộ khâu thương tru:.................................................................................... ̉ ́ Trinh độ văn hoa:......................................................................................... ̀ ́ Văn băng chuyên môn : .............................. Hệ đao tao:............................. ̀ ̀ ̣ ̀ ́ ̣ Chuyên nganh : ................................... Năm tôt nghiêp:............................. Đia chỉ :........................................................................................................ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ́ Điên thoai liên lac (nêu co):......................................................................... Tôi xin xet tuyên viên chưc ngach giao viên, nganh hoc :.......................... ́ ̉ ̣ ́ ̀ ̣ Mầm non Tiểu học Trung học cơ sở Phổ thông Trung học Trung học chuyên nghiệp Nêu đươc tuyên dung, tôi xin ́ ̉ ̣ ̀ tinh ̣ nguyên ̣ nhân công ́ tac tai huyện/xã…….................................... ̣ ̀ ́ ................, ngay..........thang ......năm .... Ngươi lam đơn ̀
Đồng bộ tài khoản