Biểu mẫu "Gấp rút vốn đầu tư"

Chia sẻ: kiengia74

Tài liệu tham khảo về Biểu mẫu "Gấp rút vốn đầu tư". Mâũ sô ́ C3-01/NS

Nội dung Text: Biểu mẫu "Gấp rút vốn đầu tư"

Mâu số C3-01/NS
̃
Không ghi vào ̣
Niên đô: ...............................
GIẤY RÚT VỐN ĐẦU TƯ ́
Sô: .......................................
khu vực này
Lập ngày....... tháng....... năm.........
Thanh toán  Tạm ứng  Chuyển khoản  Tiền mặt 
(Đánh dấu X vào ô tương ứng) PHẦN KBNN GHI
Tên dự án: ...............................................................................................................................................
Mã dự án : ....................................................................................Mã ĐBHC........................................... NSNN:
Chủ đầu tư:..................................................................................Mã ĐVQHNS:..................................... NợTK: ....................................
Tài khoản:......................................................Tại KBNN:......................................................................... Có TK: ...................................
Mã cấp NS :.........................Tên CTMT, DA: .......................................................................................... TTVĐT:
......................................................................................................Mã CTMT, DA: ................................... NợTK: ....................................
Căn cứ Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư số: .....................................ngày……/……/........................ Có TK: ...................................
Mã quỹ:......Mã KBNN: ..........
Thuộc nguồn vốn đầu tư:..............................................................Kế hoạch năm:..................................


Mã Mã Mã
Nội dung chư Số tiền
nguồn NS ngành KT NDKT
ơng
Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ: ...........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

Đơn vị nhận tiền:............................................................................................................Mã ĐVQHNS:.........................................................
Địa chỉ: ..........................................................................................................................................................................................................
Tài khoản: .....................................................Tại KBNN (NH): ......................................................................................................................
Hoặc người lĩnh tiền mặt: ..............................................................................................................................................................................
CMND số: .....................................................Cấp ngày:................................................Nơi cấp:.................................................................Bộ phận kiểm soátChủ đầu tư (Ban QL dự án)
Ngày..................tháng.................năm................ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
Kiểm soát Phụ trách
Người lĩnh tiền mặt KBNN A ghi sổ và trả tiền ngày.............. KBNN B, NH B ghi sổ ngày...............
(Ký, ghi họ tên) Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc
2
Mâu số C3-02/NS
̃
Không ghi vào ̣
Niên đô: ...............................
khu vực này GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG VỐN ĐẦU TƯ
́
Sô: .......................................
Lập ngày....... tháng....... năm.........

Tên dự án: ...............................................................................................Mã dự án:.............................Mã ĐBHC:
.................................................................................................................
Chủ đầu tư: ...................................................................................................................Mã ĐVQHNS: ........................................................
Tài khoản: ...............................................................................................Tại KBNN: .....................................................................................
Mã cấp NS : ............................................................................................Tên CTMT, DA : ............................................................................
..............................................................................................................................................................Mã CTMT, DA: .................................
Căn cứ Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư số..............................................................ngày……/……/........................................................
Và số dư tạm ứng kinh phí đầu tư thuộc kế hoạch năm.................................................đến ngày.................................................................
Đề nghị Kho bạc Nhà nước.......................................................thanh toán số tạm ứng theo chi tiết sau:


Mã ch Mã ngành Mã Số dư tạm Số đề nghị Số KBNN
Nội dung duyệt
nguồn NS ươ KT NDKT ứng thanh toán
thanh toán
ng
Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ.............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
PHẦN KBNN GHI
PHẦN KHO BẠC NHÀ NƯỚC GHI
NSNN:
Đông ý thanh toan số tiên: ............................................................................................................
̀ ́ ̀
NợTK: .......................................
Số tiên ghi băng chữ: ....................................................................................................................
̀ ̀ Có TK: .......................................
....................................................................................................................................................... TTVĐT:
NợTK: .......................................
Có TK: .......................................
Mã quỹ:......Mã KBNN:..............
Bộ phận kiểm soát của Kho bạc
̀ ́
Ngay....... thang...............năm............ ̀ ́
Ngay....... thang.........năm............
Kiểm soát Phụ trách Kế toán Kế toan trưởng
́ ́ ́
Giam đôc KBNN
3 Mâu số C3-03/NS
̃
Không ghi vào
GIẤY NỘP TRẢ VỐN ĐẦU TƯ ̣
Niên đô: ...............................
khu vực này
Lập ngày....... tháng....... năm......... ́
Sô: .......................................

Chuyển khoản  Tiền mặt 
(Đánh dấu X vào ô tương ứng)

Tên dự án:.........................................................................Mã dự án:.......................Mã ĐBHC: .............
Chủ đầu tư:..................................................................................Mã ĐVQHNS:..................................... PHẦN KBNN GHI
Tài khoản:......................................................Tại KBNN:.........................................................................
NSNN:
Mã cấp NS:.................................................... Tên CTMT,DA: ................................................................. NợTK: ....................................
......................................................................................................Mã CTMT,DA:..................................... Có TK: ...................................
Hoặc người nộp :..................................................................................................................................... TTVĐT:
CMND số:......................................................Cấp ngày: ..............................Nơi cấp: ............................ NợTK: ....................................
Theo yêu cầu của:.................................................................................................................................... Có TK: ...................................
Mã quỹ:......Mã KBNN: ..........
Tại văn bản số:........................................................................................................................................
1- Đơn vị nộp trả số VĐT thuộc KH năm...................................... theo chi tiết dưới đây:


Mã Mã Mã
Nội dung chư Số tiền
nguồn NS ngành KT NDKT
ơng
Tổng cộng

2- KBNN hạch toán nộp trả vốn đầu tư khi đã quyết toán ngân sách: Thu NSNN theo Mã chương……..Mã ngành KT ....... Mã NDKT........

Tổng số tiền ghi bằng chữ.............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
Đơn vị nộp trả
Ngày …. tháng …. năm ...….
Kế toán trưởng Thủ trưởng
Người nộp tiền KBNN A ghi sổ ngày.............. KBNN B ghi sổ ngày……………….
Ngày....................... Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, ghi họ tên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản