Biểu mẫu " Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh"

Chia sẻ: duysuong1204

Biểu mẫu " Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty hợp danh"

Nội dung Text: Biểu mẫu " Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh"

Mẫu MG­5
Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh...          CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Phòng đăng ký kinh doanh                          Độc Lập ­ Tự Do ­ Hạnh Phúc
                                                       ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
 
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY HỢP DANH
 
Số .................................................
 
1 Tên công ty: (ghi bằng chữ in hoa)..........................................................
  Tên viết tắt..............................................................................................
  
2. Địa chỉ trụ sở chính..................................................................................  
Điện thoại:.................................. Fax:........... Email: ..................................
  
3. Ngành, nghề kinh 
doanh ..................................................................................................................
 
4. Vốn điều 
lệ: .................................................................................................................
  
5. Danh sách thành viên:
  
      Nơi đăng ký hộ  Nghề  Giá trị 
    khẩu thường trú  nghiệp,  vốn 
Số  Tên thành viên đối với cá nhân trình độ  góp
TT hoặc địa chỉ chuyên 
trụ sở chính môn của 
đối với tổ chức thành viên 
hợp danh
  A.Họ và tên thành viên          
hợp danh  
..........................................
..........................................  
  
     B.Thành viên góp vốn (nếu           
   có)  
   .............................................
   .............................................
  
6. Họ tên người đại diện theo pháp luật của công ty: 
.................................................................................................... Nam/Nữ
Chức danh: ................................................................................................
Sinh ngày  ....../ ......./ ......... Dân tộc:...........Quốc tịch:..............................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:.................................................
Ngày cấp: ........./ .........../ ............ Nơi cấp: .............................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
..................................................................................................................
Chỗ ở hiện 
tại: ..................................................................................................................
Chữ ký ..................................................................................................................
    
7. Tên, địa chỉ chi nhánh:
..................................................................................................................
8. Tên, địa chỉ văn phòng đại 
diện: ..................................................................................................................
  
........,ngày........tháng .............năm ........ 
           Trưởng phòng đăng ký kinh doanh 
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 
  
 
(tiếp theo mẫu MG­5)
  
CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI
(tờ số:...) 
  
Tên công ty:
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
  
Số  Số; Ngày, tháng,  Ngày, tháng, năm    Nội dung  Phòng ĐKKD
TT năm thông báo thay  chứng nhận đăng  đăng ký thay  (ký, đóng dấu 
đổi của công ty ký thay đổi đổi  và ghi rõ họ 
tên)
              
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản