Biểu mẫu " Giấy đề nghị thanh toán"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
4.192
lượt xem
195
download

Biểu mẫu " Giấy đề nghị thanh toán"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Giấy đề nghị thanh toán"

  1. Bộ (Sở):........ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Đơn vị :........ Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN Nguồn kinh phí :............................... Từ ngày :.......…..Đến ngày :...................... KÍNH GỬI: KHO BẠC NHÀ NƯỚC - Căn   cứ   vào   dự   toán   chi   quý   của............được.......phê   duyệt  ngày......tháng ...... năm..... - Căn cứ vào số dư HMKP đến ngày ...... tháng....... năm - Căn cứ giấy đề nghị tạm ứng được duyệt số...... ngày....... tháng...... năm....  của Kho bạc nhà nước - Đề nghị Kho bạc Nhà nước thanh toán số tiền sau: - Bằng số:.............. - Bằng chữ:............. - STT Mục chi (Theo MLNSNN) Số đã tạm ứng Số đề nghị  Số kho bạc duyệt  thanh toán thanh toán C L K M Kho   bạc   nhà   nước...................   đồng   ý   duyệt   tạm   ứng   cho   đơn  vị................................... Số tiền:........................(Bằng chữ:...................) Lập, ngày … tháng … năm … Kiểm soát  Trưởng  Giám đốc Kho  Phụ trách kế  Thủ trưởng  viên phòng bạc toán đơn vị (Ký tên, đóng 
  2. 2 dấu)
Đồng bộ tài khoản