Biểu mẫu " Giấy đề nghị thanh toán"

Chia sẻ: duysuong1204

Biểu mẫu " Giấy đề nghị thanh toán"

Nội dung Text: Biểu mẫu " Giấy đề nghị thanh toán"

Bộ (Sở):........ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đơn vị :........ Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Nguồn kinh phí :...............................
Từ ngày :.......…..Đến ngày :......................


KÍNH GỬI: KHO BẠC NHÀ NƯỚC
- Căn   cứ   vào   dự   toán   chi   quý   của............được.......phê   duyệt 
ngày......tháng ...... năm.....
- Căn cứ vào số dư HMKP đến ngày ...... tháng....... năm
- Căn cứ giấy đề nghị tạm ứng được duyệt số...... ngày....... tháng...... năm.... 
của Kho bạc nhà nước
- Đề nghị Kho bạc Nhà nước thanh toán số tiền sau:
- Bằng số:..............
- Bằng chữ:.............
-
STT Mục chi (Theo MLNSNN) Số đã tạm ứng Số đề nghị  Số kho bạc duyệt 
thanh toán thanh toán
C L K M
Kho   bạc   nhà   nước...................   đồng   ý   duyệt   tạm   ứng   cho   đơn 
vị...................................
Số tiền:........................(Bằng chữ:...................)


Lập, ngày … tháng … năm …
Kiểm soát  Trưởng  Giám đốc Kho  Phụ trách kế  Thủ trưởng 
viên phòng bạc toán đơn vị

(Ký tên, đóng 
2


dấu)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản