Biểu mẫu" GIẤY ĐỀ XUẤT ĐIỀU ĐỘNG NHÂN SỰ"

Chia sẻ: chicilonhn

Biểu mẫu" GIẤY ĐỀ XUẤT ĐIỀU ĐỘNG NHÂN SỰ"

Nội dung Text: Biểu mẫu" GIẤY ĐỀ XUẤT ĐIỀU ĐỘNG NHÂN SỰ"

TT2009
Số:…..……/ĐHSX/TT2009
GIẤY ĐỀ XUẤT ĐIỀU ĐỘNG NHÂN SỰ
Kính gửi: - BAN GIÁM ĐỐC
- Phòng HCNS

* Căn cứ nhu cầu sản xuất
* Căn cứ năng lực đạo đức của CNV.

Khối ĐHSX kính đề xuất lên Ban GIÁM ĐỐC & Phòng HCTC cho phép
điều động nhân sự trong Phân xưởng như sau:


STT Họ và Tên Công việc hiện tại Bộ phận Sang Công việc mới Bộ phận Ghi Chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ngày…......tháng…......năm 200...
Duyệt của BGĐ Thông qua Phòng HCTC KHỐI ĐHSX.
Nơi nhận:
- BGĐ
- Phòng HCTC
- Các Bộ phận, CNV liên quan
- Lưu ĐHSX
TT2009
Số:…..……/ĐHSX/TT2009
GIẤY ĐỀ XUẤT ĐIỀU ĐỘNG NHÂN SỰ
Kính gửi: - BAN GIÁM ĐỐC
- Phòng HCNS

C¨n cø nhu cÇu c«ng viÖc, nh©n sù chuyÒn may    ..............cã sù thay ®æi nh


STT Họ và Tên Công việc hiện tại Bộ phận Sang Công việc mới Bộ phận Ghi Chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ngày…......tháng…......năm 200...
Duyệt của BGĐ Thông qua Phòng HCTC KHỐI ĐHSX.
Nơi nhận:
- BGĐ
- Phòng HCTC
- Các Bộ phận, CNV liên quan
- Lưu ĐHSX
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản