Biểu mẫu" GIẤY ĐỀ XUẤT ĐIỀU ĐỘNG NHÂN SỰ"

Chia sẻ: chicilonhn

Biểu mẫu" GIẤY ĐỀ XUẤT ĐIỀU ĐỘNG NHÂN SỰ"

Nội dung Text: Biểu mẫu" GIẤY ĐỀ XUẤT ĐIỀU ĐỘNG NHÂN SỰ"

 

  1. TT2009 Số:…..……/ĐHSX/TT2009 GIẤY ĐỀ XUẤT ĐIỀU ĐỘNG NHÂN SỰ Kính gửi: - BAN GIÁM ĐỐC - Phòng HCNS * Căn cứ nhu cầu sản xuất * Căn cứ năng lực đạo đức của CNV. Khối ĐHSX kính đề xuất lên Ban GIÁM ĐỐC & Phòng HCTC cho phép điều động nhân sự trong Phân xưởng như sau: STT Họ và Tên Công việc hiện tại Bộ phận Sang Công việc mới Bộ phận Ghi Chú 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ngày…......tháng…......năm 200... Duyệt của BGĐ Thông qua Phòng HCTC KHỐI ĐHSX. Nơi nhận: - BGĐ - Phòng HCTC - Các Bộ phận, CNV liên quan - Lưu ĐHSX
  2. TT2009 Số:…..……/ĐHSX/TT2009 GIẤY ĐỀ XUẤT ĐIỀU ĐỘNG NHÂN SỰ Kính gửi: - BAN GIÁM ĐỐC - Phòng HCNS C¨n cø nhu cÇu c«ng viÖc, nh©n sù chuyÒn may    ..............cã sù thay ®æi nh STT Họ và Tên Công việc hiện tại Bộ phận Sang Công việc mới Bộ phận Ghi Chú 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ngày…......tháng…......năm 200... Duyệt của BGĐ Thông qua Phòng HCTC KHỐI ĐHSX. Nơi nhận: - BGĐ - Phòng HCTC - Các Bộ phận, CNV liên quan - Lưu ĐHSX
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản