Biểu mẫu"Giấy giới thiệu của cơ quan"

Chia sẻ: kimoanh84

Biểu mẫu"Giấy giới thiệu của cơ quan"

Nội dung Text: Biểu mẫu"Giấy giới thiệu của cơ quan"

 

  1. Mẫu 7 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Cần Thơ, ngày tháng năm 2008 GIẤY GIỚI THIỆU CỦA CƠ QUAN Nơi công tác:……………………………………………………………………. Giới thiệu ông (bà) ………………………………………………………………………… Là cán bộ của đơn vị: ……………………………………………………………………… Thuộc diện: Biên chế: ……./……… HDDH:……./……... Mã ngạch lương:……………………………….. Hệ số lương………….. Hưởng lương từ: Ngân sách Nhà nước:……./……. Đơn vị trả:………… Tham gia dự tuyển sau đ ại học tại Trường: ……………………………………………….. Chuyên ngành dự tuyển:…………………………………………………………………... Thời gian dự tuyển: ………………………………………………………………………... Ý kiến của cơ quan về sự cần thiết để thí sinh tham gia dự tuyển: ……………………….. ……………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………... Trong thời gian học tập, nghiên cứu, ông (bà): ……………………………………………. được giữ mức lương chính do Trường trả cùng các khoản phụ cấp khác theo lương. Cần Thơ, ngày…….tháng…….năm 200 Ban giám hiệu (Ký tên, đóng dấu)
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản