Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Biểu mẫu " Giấy nhận tiền"

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: doc | 1 trang

1
1.622
lượt xem
55
download

Biểu mẫu " Giấy nhận tiền"

Lưu

Biểu mẫu " Giấy nhận tiền"
Nội dung Text

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu số : 9/KHTC GIẤY NHẬN TIỀN Họ và tên: ................................................................................................................................................ Đơn vị: .................................................................................................................................................... Số tiền: ................................................................................................................................................... (Bằng chữ: .............................................................................................................................................) Về việc: .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. (Ghi chú: ................................................................................................................................................) Tp.HCM, ngày tháng năm 200 NGƯỜI NHẬN TIỀN CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI (KÍ, họ tên) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu số : 9/KHTC GIẤY NHẬN TIỀN Họ và tên: ................................................................................................................................................ Đơn vị: .................................................................................................................................................... Số tiền: ................................................................................................................................................... (Bằng chữ: .............................................................................................................................................) Về việc: .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. (Ghi chú: ................................................................................................................................................) Tp.HCM, ngày tháng năm 200 CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI (Ký, họ tên)
Đồng bộ tài khoản