Biểu mẫu " Giấy nhận tiền"

Chia sẻ: duysuong1204

Biểu mẫu " Giấy nhận tiền"

Nội dung Text: Biểu mẫu " Giấy nhận tiền"

 

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu số : 9/KHTC GIẤY NHẬN TIỀN Họ và tên: ................................................................................................................................................ Đơn vị: .................................................................................................................................................... Số tiền: ................................................................................................................................................... (Bằng chữ: .............................................................................................................................................) Về việc: .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. (Ghi chú: ................................................................................................................................................) Tp.HCM, ngày tháng năm 200 NGƯỜI NHẬN TIỀN CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI (KÍ, họ tên) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu số : 9/KHTC GIẤY NHẬN TIỀN Họ và tên: ................................................................................................................................................ Đơn vị: .................................................................................................................................................... Số tiền: ................................................................................................................................................... (Bằng chữ: .............................................................................................................................................) Về việc: .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. (Ghi chú: ................................................................................................................................................) Tp.HCM, ngày tháng năm 200 CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI (Ký, họ tên)
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản