Biểu mẫu " Hội thảo khoa học"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
216
lượt xem
25
download

Biểu mẫu " Hội thảo khoa học"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Hội thảo khoa học"

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu số : 4/KHTC HỘI THẢO KHOA HỌC Tên đề tài: ...................................................................................................................................... Mã số: ............................................................................................................................................. Ngày tiến hành:..................................................................................... Nội dung hội thảo: .................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... TT Họ và tên Đơn vị Số tiền Ghi chú TỔNG CỘNG Số tiền bằng chữ: ..................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... Tp.HCM, ngày … … tháng … … năm 200… CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI (Ký và ghi rõ họ tên)
Đồng bộ tài khoản