Biểu mẫu"Hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất"

Chia sẻ: Nguyen Tien Dat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
62
lượt xem
7
download

Biểu mẫu"Hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH BẰNG GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu"Hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất"

  1. TÊN CƠ QUAN CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số:…… Độc lập – Tự do ­ Hạnh phúc ….ngày….tháng…..năm…. HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH BẰNG GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT I. PHẦN GHI CỦA CỦA CÁC BÊN 1. Bên bảo lãnh: Ông (bà).............................................Tuổi:......................................................... - Nghề nghiệp:.................................................................................................. - Hộ khẩu thường trú:........................................................................................ 2. Bên được bảo lãnh: Ông (bà).............................................Tuổi.......................................................... - Nghề nghiệp:.................................................................................................. - Hộ khẩu thường trú:........................................................................................ Hoặc Ông (bà): - Đại diện cho (đối với tổ chức) - Địa chỉ:........................................................................................................... - Số điện thoại:............................................................................Fax (nếu có) 3. Bên nhận bảo lãnh: Ông (bà)................................Tuổi:....................................................................... - Nghề nghiệp:.................................................................................................. - Hộ khẩu thường trú:........................................................................................ Hoặc Ông (bà):..................................................................................................... - Đại diện cho (đối với tổ chức) - Địa chỉ:........................................................................................................... - Số điện thoại:................................Fax (nếu có):............................................ Thửa đất bảo lãnh - Diện tích đất bảo lãnh:..............................................................................m2 - Loại đất:............................................................................hạng đất (nếu có) - Thửa số:.......................................................................................................... - Tờ bản đồ số:.................................................................................................. - Thời hạn sử dụng đất còn lại:......................................................................... - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:……… do………………………………cấp ngày….tháng….năm…….. Tài sản gắn liền với đất (nếu có)
  2. 4. Các bên thoả thuận ký hợp đồng bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản  gắn liền với đất để vay vốn như sau: a) Quyền và nghĩa vụ của bên bảo lãnh - Quyền được sử dụng đất trong thời hạn bảo lãnh. - Quyền được nhận tiền vay do bảo lãnh quyền sử dụng đất theo hợp đồng  này. - Quyền được xoá bảo lãnh sau khi hoàn thành nghĩa vụ trả nợ đã thoả thuận  trong hợp đồng. - Nghĩa vụ làm thủ tục đăng ký và xoá thế chấp tại cơ quan có thẩm quyền. - Không được chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp,  bảo lãnh hoặc góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất; không làm thay đổi mục  đích sử dụng đất; không huỷ hoại giảm giá trị của đất đã bảo lãnh. b) Quyền và nghĩa vụ của bên nhận bảo lãnh: - Quyền yêu cầu bên bảo lãnh giao giấy tờ về chuyển quyền sử dụng đất bảo  lãnh và giấy tờ về sở hữu tài sản gắn liền với đất bảo lãnh (nếu có). - Quyền kiểm tra, yêu cầu bên bảo lãnh thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam kết  trong hợp đồng này. - Có nghĩa vụ cho bên bảo lãnh vay đủ số tiền theo hợp đồng này. - Trả lại giấy tờ cho bên bảo lãnh khi đã thực hiện xong nghĩa vụ trả nợ theo  hợp đồng này. c) Quyền và nghĩa vụ của bên được bảo lãnh - Được vay đủ số tiền theo hợp đồng này. - Thực hiện các nghĩa vụ mà các bên đã thoả thuận. 5. Các bên thoả thuận các phương thức xử lý quyền sử dụng đất và tài  sản bảo lãnh để thu hồi nợ như sau: - Xử lý quyền sử dụng đất và tài sản đã bảo lãnh để thu hồi nợ theo hợp đồng  này. - Trường hợp các bên không thoả thuận được việc xử lý quyền sử dụng đất,  tài sản đã bảo lãnh để thu nợ thì bên nhận bảo lãnh được chuyển nhượng  quyền sử dụng đất cho người khác hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền đấu  giá quyền sử dụng đất đã bảo lãnh hoặc khởi kiện ra Toà án, phát mại tài sản  gắn liền trên đất (nếu có) để thu nợ. 6. Các thoả thuận khác: ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 7. Cam kết của các bên: - Bên bảo lãnh cam kết rằng quyền sử dụng đất đem thế chấp và tài sản gắn  liền với đất là hợp pháp và không có tranh chấp. - Hai bên cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các điều đã thoả thuận trong hợp  đồng.
  3. - Bên nào không thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong hợp  đồng phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. - Hợp đồng này lập tại……..,ngày…..tháng…..năm……thành 04 bản và có  giá trị như  nhau: + Bên bảo lãnh giữ  01 bản; + Bên nhận bảo lãnh giữ  01 bản; + Bên được bảo lãnh giữ 01 bản; + Đăng ký bảo lãnh giữ  01 bản; - Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền sau đây xác  nhận: BÊN BẢO LÃNH BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH TỔ CHỨC TÍN DỤNG (Ghi rõ họ tên, chữ   (Ghi rõ họ tên, chữ ký) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng   ký) dấu) II. PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC 1. Xác nhận của uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất bảo lãnh: - Về giấy tờ sử dụng đất:..................................................................................... - Về hiện trạng thửa đất:...................................................................................... Chủ sử dụng đất: Loại đất:............................................................................................................... Diện tích:.............................................................................................................. Thuộc tờ bản đồ số:............................................................................................. Số thửa đất:.......................................................................................................... Đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp:......................................................... - Về điều kiện chuyển nhượng: Thuộc trường hợp chuyển nhượng quyền sử  dụng đất theo quy định tại khoản 13 Điều 1 của Nghị định số…/QĐ­CP  ngày…..tháng…..năm…..của Chính phủ. - Đăng ký thế chấp từ ngày….tháng…..năm…..đến  ngày…..tháng…..năm…..tại Ủy ban nhân dân. …….., ngày…..tháng……năm……..                                                                          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                 (Ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu)
  4. 2. Xác nhận xoá bảo lãnh: Ông (bà)........................................Tuổi:.............................................................. Địa chỉ:................................................................................................................ Đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ:……..giờ……..tháng………năm……….                                                                                                                                                                           BÊN NHẬN BẢO LÃNH                                                                   (Ký, ghi rõ họ tên, dấu nếu có) 3. Xác nhận xoá đăng ký bảo lãnh hoặc thay đổi đăng ký bảo lãnh (nếu có) của  Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất bảo lãnh. Xoá đăng ký bảo lãnh hoặc thay đổi đăng ký bảo lãnh  từ  ngày…… tháng…….năm…….                                                                                                                                                      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                  (Ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu)                       …..,  ngày…..tháng…..năm…….

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản