Biểu mẫu " Hợp đồng giao khoán công việc, sản phẩm ngoài giờ"

Chia sẻ: kieutrinh1991

Để quản lý thống nhất nền tài chính quốc gia, xây dựng Nhà nước lành mạnh,củnh cố kỷ luật tài chính, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả tiền của Nhà nước, tăng tích luỹ để thực hiện công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu kinh tế –xã hội, nâng cao đời sống nhâ dân, đảm bảo quốc phòng anh ninh, xã hội. Căn cứ vào hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992....

Nội dung Text: Biểu mẫu " Hợp đồng giao khoán công việc, sản phẩm ngoài giờ"

Đơn vị :………… Mẫu số : C 06-H
Địa chỉ :………... ( Ban hành theo quy định số : 999-
TC/QĐ/CĐKT
Ngày 02-11-1996 của Bộ Tài Chính)

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN CÔNG VIỆC,
SẢN PHẨM NGOÀI GIỜ
Ngày ……tháng ……năm 199….
Luật ngân sách nhà nước
Để quản lý thống nhất nền tài chính quốc gia, xây dựng Nhà nước lành mạnh,củnh cố
kỷ luật tài chính, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả tiền của Nhà nước, tăng tích luỹ để
thực hiện công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa,
đáp ứng yêu cầu kinh tế –xã hội, nâng cao đời sống nhâ dân, đảm bảo quốc phòng anh
ninh, xã hội.
Căn cứ vào hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992.

Luật này quy định về lập, chấp hành, quyết toán, kiểm tra ngân sách nhá nước và
về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước các cấp trong lĩnh vực ngân sách nhà
nước,
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1 :
Ngân sách nhà nưứơc là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước trong dự toán đã được
cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để đảm
bảo thực hiện các chức năng nhiệm vụ của nhà nước.

Điều 2 :
1. Thu ngân sách bao gồm: các khoản thu từ thuế, lệ phí; các khoản thu từ các hoạt
động kinh tế của Nhà nước; các khoản đóng góp của các cơ quan tổ chức và cá
nhân;các khoản viện trợ; các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; các
khoản do Nhà nước vay để bù đắp bội chi được đưa vào cân đối ngân sách Nhà
nước.
2. Chi ngân sách Nhà nước bao gồm: các khoản chi pháp triển kinh tế-xã hội, bảo
đảm quốc phòng, an ninh, bảo đảm hoạt động của bộ máy Nhà nước; chi trả nợ
của Nhà nước; chi viện trợ và các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.
Nghi định số 52 –HĐBT ngày 19-02-1992
của hộ đòng bộ trưởng
****************
Về xử phạt những hành vi vi phạm hành chính
Trong lĩnh vực kế toán thống kê
Câu1: Vi phạm quy chế ban hành chế đọ kế toán và thông kê.
1. Các hành vi vi phạm:
a) Ban hành không đúng thẩm quyền hoặc chưa được cơ quan có
thẩm quyền đồng ý bằng văn bản các loại; chứng từ ghi chép ban
đầu ;sổ sách kế toán; phương án điều tra thống kê ; phương pháp
tính toán các chỉ tiêu kinh tế, xã hội; các bảng phân loại và mã hoá.
b) Yêu cầu cấp dưới phải chứng từ, sổ sách, tài khoản kế toán, biểu
mẫu báo cáo, phương án điều tra và phân loại mã hoá sai quy định
hiện hành.
2. Hình thức và mức phạt;
a) Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng, nếu có tình tiết
tăng nặng thì phạt đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành
vi ở điểm a mục 1 điều 1
b) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền…….
Câu2 : Sử dụng các loại chứng từ, biểu mẫu không hợp lệ.
1. Các hành vi vi phạm :
_ Ghi chép hoat động kinh tế, xã hội phát sinh trên chứng từ không do cơT
quan có thẩm quyền ban hành
hese Coputers can be of two types: Digital or analog. The digial computer or
general-purpose computeras it is often known, makes up about 90 per cent of
the large computers in use. It gets its name because the data that are presented
to it are make up a code consiting of digits- single character numbers.The digits
computer is like a gigantic cash registerin that it can do calculations in steps, one after
another at tremendous speed and with great accuracy. Digital computer programming
is by far the most commonly used in eletronic data processing for business or statistical
purpose.
Tình hình tài sản của một đơn vị lúc đầu kì như sau :
Mục 1: Tiền mặt ……………………………….4.000
Mục 2: Tiền gửi ngân hàng ………………… …20.000
Mục 3: Vật liệu chính …………………………180.000
Mục 4: Vật liệu phụ ……………………………..10.000
Mục 5: Nhiên liệu ………………………………..6.000
Mục 6; Tài sản cố địnhangh …………………………..280.000
Mục 7: Vay ngắn hạn …………………………….100.000
Mục 8: Phải trả CNV……………………………..10.000
Mục 9: Phải trả người bán ………………………..90.000
Muc 10; Nguồn vốn kinh doanh……………………..300.000

NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA KẾ TOÁN
****************
Hoạt động của con người là hoạt động có ý thức và tự giác. Bất cứ ở đâu và lúc nào,
con người cũng luôn có ý thức được mục đíc công việc mình làm, cũng hiểu được kết
quả và hao phí lao động cho một hoạt động cụ thể và luôn tích luỹ kinh nghiệm nhằm
rút ra những bài học bổ ích.
Đứng về phương diện kinh tế, ai làm biết đã thu vào bao nhiêu, chi ra bao
việc gì cũng nhận được tiền thù lao và nhiêu và còn lại bao nhiêu.
sẽ sử dụng số tiền này để mua những Tương tự như trên, các nhà quản lý của
vật dụng cần thiết cho đời sống hàng một doanh nghiệp hay của một cơ quan
ngày.Dù không mở sổ sách để theo dõi Nhà nước cũng cần có thông tin về tình
những số thu, chi này chúng ta vẫn cần trạng tài chính của doanh nghiệp hay
của cơ quan h

Xuân Hương Lake
Xuan Huong lake is located in the center of Data city. When constructing the city, Xuan
Huong lake (Grandlac) had been in the project of a French architec- Mr Hebrand.
According to the project, this large lake would be contructed on the basis of Mr. Cunhac’s
invention; base on the available topography, construct a dam across Cam Ly stream to
create a revervoir on the surface of natural valley. Surrounding area of the lake is a living
center of the city people.
In 1919, the construction project of the lake had been implemented by building a dam
across Cam Ly stream. Direted b e Frech civil engineer – Mr Babbe. Then another dam had
been buil below the previous one creating a second lake in 1921.
France for bathing. In 1960-1961. It was reconstructed to be a floating restaurant adding to
the beauty of the lake. In 1960 Thanh Thuy restaurant was buil in morden style of new
architectureon THE west side of the lake.Willow branches shade the lake surface making it
charming.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
Độc Lập –Tự Do – Hạnh Phúc

Ngày 17 tháng 12 năm 1997
ĐƠN VỊ SẢN XUẤT KINH DOANH
Kính gởi ; -Uỷ ban nhân dân huyện Thủ Đức
­ Phòng công thương nghiệp huyện Thủ Đức
Tôi tên là Lê Minh Phương, hiên đang cư ngự tai 107/1 đường Điện Biên
Phủ, P17, Q.Bình Thạnh
Vừa qua, tôi có ký hợp đồng thuê mặt bằng với huyện Thủ Đức tại số 5/159
đường Trường Sơn, để sản xuất hàng thực phẩm chế biến.
Nhưng vì thời gian chuẩn bị quá ngắn (1 tháng: do bên huyên quy
định trong hợp đồng cho thuê nhà xưởng) nên việc xin giấy phép
đăng ký kinh doanh của chúng tôi không thể hoàn thành kịp thời
trong thời gian đó
Vậy nay kính mong UBND và phòng Công –Thương nghiệp huyện Thủ Đức
cho tôi sản xuất thử trong thời gian đang tiến hành xin giấy phép
kinh doanh chính thứ. Khi xin được giấy phép tôi xin nộp đủ hồ
sơ pháp lý cho huyện.Tôi xin đảm bảo thực hiện đúng các nguyên
tắc về quản lý va kinh doanh theo đúng chế độ hiện hành
Kính mong sự chấp thuận và giúp đỡ của UBND và phòng Công thương
nghiệp huyên Thủ Đức.
Trân trọng
Kính đơn
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản