Biểu mẫu " Hợp đồng làm đề tài khoa học"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
166
lượt xem
24
download

Biểu mẫu " Hợp đồng làm đề tài khoa học"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Hợp đồng làm đề tài khoa học"

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc Số ……./ĐHSP-KHCN&SĐH Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2006 HỢP ĐỒNG LÀM ĐỀ TÀI KHOA HỌC – Căn cứ Quy chế ban hành theo quyết định số 08/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 30.03.2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc NCKH của sinh viên trong các trường đại học và cao đẳng ; – Căn cứu Quy định tạm thời về việc SVNCKH ban hành theo Quyết định số 1135/QĐ- ĐHSP-KHCN&SĐH ngày 28/9/2005 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Tp.HCM ; – Căn cứ công văn số . . . /ĐHSP-KHCN&SĐH, ngay . . ./10/2005 về việc Hướng dân tổ ̀ ̃ chức sinh viên NCKH năm hoc 2005 – 2006 ; ̣ – Căn cứ xác nhận của Trưởng phòng Đào tạo và Trưởng khoa ;  Phòng KHCN-SĐH, Trường ĐHSP TP.HCM (gọi bên A) : ThS. Hoàng Thị Nhị Hà. Chức vụ: Phó Trưởng phòng KHCN-SĐH.  Sinh viên: (gọi bên B) ............................................................................................... Lớp :...............................(Niên khóa: 200.... – 2006). Khoa : ............................. Điều 1. Bên B chịu trách nhiệm thực hiện đề tài nghiên cứu : ....................................................................... ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hướng dẫn . Điều 2. Bên B phải nộp cho bên A 01 bản công trình nghiên cứu và 01 bản tóm tắt (*) theo đúng mẫu do bên A cung cấp. Thời gian nộp 02 ngày sau khi bảo vệ thành công ở cấp Khoa. Điều 3. Bên A hỗ trợ bên B số tiên 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng). ̀ Điều 4. Bất kể vì lý do gì mà bên B không thực hiện được đề tài thì phải hoàn trả số tiền ghi tai điêu 3. ̣ ̀ Điều 5. Văn bản này có giá trị từ ngày ký và làm thành 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản và 01 bản gửi đến phòng Kế hoạch Tài chính. Ngày .......tháng .......năm 2006 Ngày .......tháng .......năm 2006 Bên B Bên A TL. H EÄU TRÖÔÛNG I KT. TRƯỞNG PHÒNG KHCN-SĐH PHÓ TRƯỞNG PHÒNG _______________________________________________ ThS. Hoàng Thị Nhị Hà (*) Nội dung bản tóm tắt (4 - 5 trang vi tính trên giấy A4) : 1. Mục tiêu đề tài. 2.1 Lịch sử vấn đề. 2.2 Phương pháp nghiên cứu. 2.3 Nội dung nghiên cứu. 2.4 Kết quả nghiên cứu. Giá trị khoa học. Hiệu quả giáo dục, xã hội, kinh tế. 3. Kết luận đề xuất.
  2. Ban công trinh và ban tom tăt có xac nhân cua GV Hướng dân, Hôi đông KH&ĐT Khoa và 01 file gửi về ̉ ̀ ̉ ́ ́ ́ ̣ ̉ ̃ ̣ ̀ Phòng KHCN-SĐH bằng đĩa hoặc email : khcnsdh@hcmup.edu.vn.
Đồng bộ tài khoản