Biểu mẫu " Hợp đồng thuê khoán chuyên môn"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
661
lượt xem
133
download

Biểu mẫu " Hợp đồng thuê khoán chuyên môn"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Hợp đồng thuê khoán chuyên môn"

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu số : 7/KHTC Tp.HCM, ngày … … tháng … … năm 200… HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN CHUYÊN MÔN (VỚI ĐƠN VỊ THUÊ NGOÀI) Bên A là Ông (Bà): ............................................................. Chủ Nhiệm dự án: .................................... Bên B là Ông ( Bà): ............................................................. Chức vụ: .................................................... HAI BÊN THOẢ THUẬN NHƯ SAU Điều 1: Bên B đảm nhận công việc....................................................................................................... Với nội dung thuê khoán số lượng và chất lượng như sau: .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. Thời hạn hợp đồng: Điều 2: Bên A trả thù lao cho bên Bvới số tiền là: .............................................................................. Bằng Chữ: .............................................................................................................................................. Để chi phí các khoản sau: ....................................................................................................................... .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. Điều 3: Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.Nếu bên nào vi phạm hợp đồng thì phải bồi hoàn thiệt hại do hậu quả gây ra. Hợp đồng làm thành 4 bản, mỗi bên giữ 1 bản. Gửi phòng KH-TC và Phòng KHCN-SĐH mỗi phòng 1 bản. BÊN A BÊN B (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)
Đồng bộ tài khoản