Biểu mẫu "Hợp đồng thuê nhà ở phụ lục số 9"

Chia sẻ: lananh

Mẫu hợp đồng thuê nhà ở theo Phụ lục số 9 Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Nghị định số ....../2006/NĐ-CP ngày ......tháng ......năm .........của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở,

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản