Biểu mẫu Hợp đồng vận chuyển hàng hoá

Chia sẻ: 12349876

- Căn cứ pháp lệnh HĐKT ngày 25/9/1989 của Hội đồng Nhà nước và Nghị quyết số 17 ngày 18/01/1990 của Hội đồng Bộ Trưởng quy định chi tiết việc thi hành pháp lệnh HĐKT - Căn cứ …. (các văn bản pháp quy về vận tải hàng hóa của ngành hoặc địa phương nếu có). - Căn cứ vào sự thỏa thuận của 2 bên.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản