BIỂU MẪU KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

Chia sẻ: Trang Dai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
228
lượt xem
65
download

BIỂU MẪU KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu đào tạo ngang

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

  1. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO Stt Nội dung Người d8ược đào Đơn vị Hình thức đào tạo Thời gian đào tạo Ghi chú ( Trong giờ , đào tạo tạo ngày học trong tuần ) Trong Ngoài Bao lâu Bắt đầu Ngày tháng năm GIÁM ĐỐC DUYỆT NGƯỜI LẬP
  2. ĐÁNH GIÁ NHU CẦU ĐÀO TẠO Bộ phận : …………………………………………………. stt Tên công việc N.Viên A N.Viên … N.Viên … N.Viên… Đánh giá Đánh giá GHI CHÚ : ( - ) Không có , 1- Tập sự , 2- Thành thạo , 3- Có kinh nghiệm , ( • ) Có nhu cầu , ( Ο ) Không có nhu cầu Quan điểm : Mỗi công việc phải có ít nhất 2 người biết làm và ít nhất 1 người thành thạo ( mức 2 ) Ưu tiên đào tạo nâng cao và mỗi nhân viên ưu tiên dưới 3 chuyên môn . NGÀY THÁNG N ĂM 200 DUYỆT NGƯỜI THỰC HIỆN
  3. ĐÁNH GIÁ NHU CẦU TUYỂN DỤNG Bộ phận : …………………………………………………. stt Tên công việc Thời gian N.Viên A N.Viên B N.Viên C N.ViênD Đánh giá cần thiết Cộng Đánh giá GHI CHÚ : ( - ) Không có , () Có nhu cầu , ( Ο ) Không có nhu cầu – Thời gian : Số giờ trong tháng/ định mức 293 ngày Quan điểm : Tổng thời gian định mức theo qui định của luật lao động ( TB : 48g/tuần = 208 giờ/tháng= 2344g/năm ) NGÀY THÁNG N ĂM 200 DUYỆT NGƯỜI THỰC HIỆN
  4. ĐÁNH GIÁ NHU CẦU ĐÀO TẠO Bộ phận : …………………………………………………. stt Tên công việc N.Viên A N.Viên B N.Viên C N.ViênD Đánh giá • 1 Công việc 1 - - - 3 2 Công việc 2 1 - 2 - O 3 Công việc 3 1 - 2 - O 4 Công việc 4 1 3 - - O 5 Công việc 5 - - 1 - • 6 Công việc 6 - - 1 1 • • • Đánh giá ? O GHI CHÚ : ( - ) Không có , 1- Tập sự , 2- Thành thạo , 3- Có kinh nghiệm , ( • ) Có nhu cầu , ( Ο ) Không có nhu cầu Quan điểm : Mỗi công việc phải có ít nhất 2 người biết làm và ít nhất 1 người thành thạo ( mức 2 ) Ưu tiên đào tạo nâng cao và mỗi nhân viên ưu tiên dưới 3 chuyên môn . NGÀY THÁNG N ĂM 200 DUYỆT NGƯỜI THỰC HIỆN
  5. ĐÁNH GIÁ NHU CẦU TUYỂN DỤNG Bộ phận : …………………………………………………. stt Tên công việc Thời gian N.Viên A N.Viên B N.Viên C N.ViênD Đánh giá cần thiết 1 Công việc 1 100 - - - 100 100 2 Công việc 2 200 50 - 100-150 - 150/200 3 Công việc 3 200 50 - 100-150 - 150/200 4 Công việc 4 300 100 200 - - 300 5 Công việc 5 150 - - 150 - 150 6 Công việc 6 50 - - 20 30 50 200 130 Cộng 1000 200 370-470 • Đánh giá O O O GHI CHÚ : ( - ) Không có , () Có nhu cầu , ( Ο ) Không có nhu cầu – Thời gian : Số giờ trong tháng/ định mức 293 ngày Quan điểm : Tổng thời gian định mức theo qui định của luật lao động ( TB : 48g/tuần = 208 giờ/tháng= 2344g/năm ) NGÀY THÁNG N ĂM 200 DUYỆT NGƯỜI THỰC HIỆN
  6. ĐÁNH GIÁ NHU CẦU ĐÀO TẠO VÀ TUYỂN DỤNG Bộ phận : …………………………………………………. stt Tên công việc Thời gian N.Viên A N.Viên B N.Viên C N.ViênD Đánh giá cần thiết • 1 Công việc 1 100 - - - 3/100 2 Công việc 2 200 1/50 - 2/100-150 - O 3 Công việc 3 200 1/50 - 2/100-150 - O 4 Công việc 4 300 1/100 3/200 - - - 5 Công việc 5 150 - - 1/150 - • 6 Công việc 6 50 - - 1/20 1/30 • 200 130 Cộng 1000 200 470 • • Đánh giá ? O GHI CHÚ : ( - )Không có ,1- Tập sự ,2- Thành thạo ,3- Có kinh nghiệm ,( • ) Có nhu cầu đào tạo ,( Ο ) có nhu cầu tuyển dụng Quan điểm : Mỗi công việc phải có ít nhất 2 người biết làm và ít nhất 1 người thành thạo ( mức 2 ) Ưu tiên đào tạo nâng cao và mỗi nhân viên ưu tiên dưới 3 chuyên môn . Mỗi người bình quân làm việc 208 giờ/ tháng NGÀY THÁNG N ĂM 200 DUYỆT NGƯỜI THỰC HIỆN
  7. PHƯƠNG ÁN ĐÀO TẠO ,TUYỂN DỤNG VÀ ĐIỀU PHỐI (LẦN 1) Bộ phận : …………………………………………………. stt Tên công việc Thời gian N.Viên A N.Viên B N.Viên C N.ViênD N.ViênE cần thiết 1 Công việc 1 100 - 1/10 - 3/90 2 Công việc 2 200 1/50 - 2/50 - 2/100 3 Công việc 3 200 1/50 - 2/100 - 1/50 4 Công việc 4 300 1/100 3/200 - - 5 Công việc 5 150 - - 1/70 1/80 6 Công việc 6 50 - - 1/20 2/30 210 200 Cộng 1000 200 240 150 Đánh giá GHI CHÚ : ( - )Không có ,1- Tập sự ,2- Thành thạo ,3- Có kinh nghiệm ,( • ) Có nhu cầu đào tạo ,( Ο ) có nhu cầu tuyển dụng Quan điểm : Mỗi công việc phải có ít nhất 2 người biết làm và ít nhất 1 người thành thạo ( mức 2 ) Ưu tiên đào tạo nâng cao và mỗi nhân viên ưu tiên dưới 3 chuyên môn . Mỗi người bình quân làm việc 208 giờ/ tháng NGÀY THÁNG N ĂM 200 DUYỆT NGƯỜI THỰC HIỆN
Đồng bộ tài khoản