BIỂU MẪU KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

Chia sẻ: Trang Dai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
239
lượt xem
67
download

BIỂU MẪU KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

  1. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO Stt Nội dung Người d8ược đào Đơn vị Hình thức đào tạo Thời gian đào tạo Ghi chú ( Trong giờ , đào tạo tạo ngày học trong tuần ) Trong Ngoài Bao lâu Bắt đầu Ngày tháng năm GIÁM ĐỐC DUYỆT NGƯỜI LẬP
  2. ĐÁNH GIÁ NHU CẦU ĐÀO TẠO Bộ phận : …………………………………………………. stt Tên công việc N.Viên A N.Viên … N.Viên … N.Viên… Đánh giá Đánh giá GHI CHÚ : ( - ) Không có , 1- Tập sự , 2- Thành thạo , 3- Có kinh nghiệm , ( • ) Có nhu cầu , ( Ο ) Không có nhu cầu Quan điểm : Mỗi công việc phải có ít nhất 2 người biết làm và ít nhất 1 người thành thạo ( mức 2 ) Ưu tiên đào tạo nâng cao và mỗi nhân viên ưu tiên dưới 3 chuyên môn . NGÀY THÁNG N ĂM 200 DUYỆT NGƯỜI THỰC HIỆN
  3. ĐÁNH GIÁ NHU CẦU TUYỂN DỤNG Bộ phận : …………………………………………………. stt Tên công việc Thời gian N.Viên A N.Viên B N.Viên C N.ViênD Đánh giá cần thiết Cộng Đánh giá GHI CHÚ : ( - ) Không có , () Có nhu cầu , ( Ο ) Không có nhu cầu – Thời gian : Số giờ trong tháng/ định mức 293 ngày Quan điểm : Tổng thời gian định mức theo qui định của luật lao động ( TB : 48g/tuần = 208 giờ/tháng= 2344g/năm ) NGÀY THÁNG N ĂM 200 DUYỆT NGƯỜI THỰC HIỆN
  4. ĐÁNH GIÁ NHU CẦU ĐÀO TẠO Bộ phận : …………………………………………………. stt Tên công việc N.Viên A N.Viên B N.Viên C N.ViênD Đánh giá • 1 Công việc 1 - - - 3 2 Công việc 2 1 - 2 - O 3 Công việc 3 1 - 2 - O 4 Công việc 4 1 3 - - O 5 Công việc 5 - - 1 - • 6 Công việc 6 - - 1 1 • • • Đánh giá ? O GHI CHÚ : ( - ) Không có , 1- Tập sự , 2- Thành thạo , 3- Có kinh nghiệm , ( • ) Có nhu cầu , ( Ο ) Không có nhu cầu Quan điểm : Mỗi công việc phải có ít nhất 2 người biết làm và ít nhất 1 người thành thạo ( mức 2 ) Ưu tiên đào tạo nâng cao và mỗi nhân viên ưu tiên dưới 3 chuyên môn . NGÀY THÁNG N ĂM 200 DUYỆT NGƯỜI THỰC HIỆN
  5. ĐÁNH GIÁ NHU CẦU TUYỂN DỤNG Bộ phận : …………………………………………………. stt Tên công việc Thời gian N.Viên A N.Viên B N.Viên C N.ViênD Đánh giá cần thiết 1 Công việc 1 100 - - - 100 100 2 Công việc 2 200 50 - 100-150 - 150/200 3 Công việc 3 200 50 - 100-150 - 150/200 4 Công việc 4 300 100 200 - - 300 5 Công việc 5 150 - - 150 - 150 6 Công việc 6 50 - - 20 30 50 200 130 Cộng 1000 200 370-470 • Đánh giá O O O GHI CHÚ : ( - ) Không có , () Có nhu cầu , ( Ο ) Không có nhu cầu – Thời gian : Số giờ trong tháng/ định mức 293 ngày Quan điểm : Tổng thời gian định mức theo qui định của luật lao động ( TB : 48g/tuần = 208 giờ/tháng= 2344g/năm ) NGÀY THÁNG N ĂM 200 DUYỆT NGƯỜI THỰC HIỆN
  6. ĐÁNH GIÁ NHU CẦU ĐÀO TẠO VÀ TUYỂN DỤNG Bộ phận : …………………………………………………. stt Tên công việc Thời gian N.Viên A N.Viên B N.Viên C N.ViênD Đánh giá cần thiết • 1 Công việc 1 100 - - - 3/100 2 Công việc 2 200 1/50 - 2/100-150 - O 3 Công việc 3 200 1/50 - 2/100-150 - O 4 Công việc 4 300 1/100 3/200 - - - 5 Công việc 5 150 - - 1/150 - • 6 Công việc 6 50 - - 1/20 1/30 • 200 130 Cộng 1000 200 470 • • Đánh giá ? O GHI CHÚ : ( - )Không có ,1- Tập sự ,2- Thành thạo ,3- Có kinh nghiệm ,( • ) Có nhu cầu đào tạo ,( Ο ) có nhu cầu tuyển dụng Quan điểm : Mỗi công việc phải có ít nhất 2 người biết làm và ít nhất 1 người thành thạo ( mức 2 ) Ưu tiên đào tạo nâng cao và mỗi nhân viên ưu tiên dưới 3 chuyên môn . Mỗi người bình quân làm việc 208 giờ/ tháng NGÀY THÁNG N ĂM 200 DUYỆT NGƯỜI THỰC HIỆN
  7. PHƯƠNG ÁN ĐÀO TẠO ,TUYỂN DỤNG VÀ ĐIỀU PHỐI (LẦN 1) Bộ phận : …………………………………………………. stt Tên công việc Thời gian N.Viên A N.Viên B N.Viên C N.ViênD N.ViênE cần thiết 1 Công việc 1 100 - 1/10 - 3/90 2 Công việc 2 200 1/50 - 2/50 - 2/100 3 Công việc 3 200 1/50 - 2/100 - 1/50 4 Công việc 4 300 1/100 3/200 - - 5 Công việc 5 150 - - 1/70 1/80 6 Công việc 6 50 - - 1/20 2/30 210 200 Cộng 1000 200 240 150 Đánh giá GHI CHÚ : ( - )Không có ,1- Tập sự ,2- Thành thạo ,3- Có kinh nghiệm ,( • ) Có nhu cầu đào tạo ,( Ο ) có nhu cầu tuyển dụng Quan điểm : Mỗi công việc phải có ít nhất 2 người biết làm và ít nhất 1 người thành thạo ( mức 2 ) Ưu tiên đào tạo nâng cao và mỗi nhân viên ưu tiên dưới 3 chuyên môn . Mỗi người bình quân làm việc 208 giờ/ tháng NGÀY THÁNG N ĂM 200 DUYỆT NGƯỜI THỰC HIỆN
Đồng bộ tài khoản